Umorzenia długów w nowych przepisach Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Ogłoszenie upadłości w nowych przepisach obejmie jednakowo osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców. Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości osoby fizycznej – konsumenta lub przedsiębiorcy, oszacowania masy upadłości, sprzedaży majątku masy upadłości i zatwierdzeniu listy wierzytelności zostanie przygotowany Plan [...]

Czy restrukturyzacja i upadłość może dotyczyć rolników?

Z danych Krajowego Rejestru Długów  wynika, że w ostatnich latach zadłużenie osób prowadzących gospodarstwa rolne niepokojąco wzrosło. Ponad 20 proc. zobowiązań rolników dotyczy banków i instytucji finansowych. Dane banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokazują, że problemy ze [...]

Dlaczego rośnie liczba upadłości konsumenckich

W roku 2017 sądy ogłosiły prawie 5,5 tysiąca upadłości konsumenckich. W 2018 r. ten rekord zostanie pobity o więcej niż tysiąc. Rosnąca ilość wniosków i brak możliwości szybkiego ich rozpatrywania w sądzie wydłuża okres od złożenia wniosku do ogłoszenia wyroku [...]

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

  Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Jednak sąd nie oddali wniosku, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo [...]

Czy ogłoszenia upadłości bez względu na przyczynę stanu niewypłacalności?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej. Przygotowywany projekt nowelizacji znacznie zliberalizuje zasady ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Projekt dotyczy wyeliminowania z prawa upadłościowego przesłanki uniemożliwiającej ogłoszenie upadłości konsumenckiej: doprowadzenie do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. [...]

Jak dochodzić odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości?

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r , przewiduje możliwość zgłoszenia sędziemu komisarzowi wierzytelności w celu ustalenia i ewentualnego zaspokojenia ich z masy upadłości. Art. 92 Prawa Upadłościowego mówi, że z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, [...]

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu

W poniedziałek 30 kwietnia 2018 weszła w życie Konstytucja Biznesu, która ma poprawić relacje między biznesem i administracją. Rozwiązania Konstytucji Biznesu zastąpiły ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy i projekty [...]

Przygotowana Likwidacja tzw. pre-pack w prawie upadłościowym

Przygotowana Likwidacja odpowiada powszechnie przyjętej w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej filozofii, że postępowania insolwencyjne należy prowadzić w taki sposób, aby zachować przedsiębiorstwa, które przejściowo, często nie ze swojej winy, stały się już niewypłacalne bądź są zagrożone niewypłacalnością. Z uwagi na [...]