Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe2024-06-18T10:08:11+02:00

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem kluczowych decyzji, które obejmują między innymi wybór sposobu prowadzenia rachunkowości w swoim przedsiębiorstwie. Można zdecydować się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych, jednakże zmieniające się przepisy ustawy o rachunkowości oraz ich interpretacja mogą nastręczać sporo trudności. Aby nie popełnić żadnych błędów oraz móc skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, warto powierzyć prowadzenie spraw finansowych fachowcom z branży. Do nich zalicza się nasza Kancelaria Podatkowo-Prawna.

Jesteśmy rzetelnym, kompetentnym oraz solidnym zespołem specjalistów, którzy doradzą Państwu w wyborze opodatkowania oraz innych kwestii, związanych z prowadzeniem księgowości. Naszą misją jest realna pomoc każdemu właścicielowi firmy, tak, aby mógł on dopasować swoją działalność do sposobu jej ujmowania w księgach rachunkowych. Każdego klienta otaczamy fachową opieką i pozostajemy do jego pełnej dyspozycji. W czasie konsultacji podatkowych, rozwiązujemy wiele zawiłych kwestii formalnych, związanych z uregulowaniem czy wyjaśnieniem spraw w urzędach skarbowych czy innych instytucjach publicznych. Służymy również poradą w kwestiach prawa podatkowego.  Ofertę świadczonych usług oraz cennik dopasowujemy ściśle do Państwa możliwości.

Biuro Księgowe Warszawa – Obsługiwane podmioty gospodarcze

Nasze biuro księgowe świadczy usługi dotyczące wszystkich form opodatkowania. Zapraszamy klientów, którzy rozliczają się na podstawie:

 • podatku zryczałtowanego,
 • książki przychodów i rozchodów (KPiR),
 • pełnej księgowości (księgi handlowe).

Obsługujemy następujące podmioty gospodarcze:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowe,
 • spółki akcyjne.

Prawo do ryczałtowego opodatkowania posiadają:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
 • spółki jawne i spółki partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód,
 • spółki cywilne osób fizycznych.
biuro księgowe

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w (podać rok) mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w (podać rok) nie przekroczyły kwoty 106.092,50 zł. Po przekroczeniu limitu, podatnicy są zobowiązani do przejścia w kolejnym roku na podatkową książkę przychodów i rozchodów (KPiR).

Opodatkowanie zryczałtowane

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu bez odejmowania kosztów działalności. Nie ustala się rzeczywistych dochodów prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenie ryczałtowe  dokonuje się ze stosunkowo niskimi stawkami podatków ryczałtowych, dlatego że nie uwzględnia się kosztów:

 • za działalność usługową podatek ryczałtowy wynosi 8,5 proc.,

 • za działalność produkcyjną – 5,5 proc.,

 • za sprzedaż – 3 proc.,

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie można łączyć z innymi dochodami opodatkowanymi, dlatego nie wpływają na zmniejszenie czy zwiększenie podatku.

Dla kogo najkorzystniejszą opcją jest rozliczenie ryczałtowe?

Ryczałt od przychodów jest najlepszym sposobem rozliczenia dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą i nie mających wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba rozliczająca działalność ryczałtowo, która wie, jakie przychody może osiągnąć, dzięki rozliczeniom ryczałtowym, zna wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach i prowadzi uproszczoną formę księgowania (bez księgowania kosztów). Ponadto, stawki ryczałtu są dużo niższe od tych, które obowiązują w przypadku uiszczania podatku rozliczanego według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Wadą tego rozwiązania jest fakt, iż wybór tej formy opodatkowania jest niezbyt korzystny dla osób, które pragną rozliczać się wspólnie z małżonkiem bądź też na zasadach preferencyjnych dla osób, które samotnie wychowują dzieci.

Zakres naszych usług dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje następujące działania:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów VAT (tylko dla płatników VAT),
 • obliczanie podatku VAT (dla płatników VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dla płatników VAT),
 • weryfikacja dokumentów źródłowych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28,
 • wypełnienie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • porady ekonomiczno-finansowe,
 • porady podatkowe.

Prawo do  rozliczania się w formire KPiR kierowane jest do:

 • osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
 • spółek partnerskich i spółek jawnych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (jeżeli zgłosiły one zamiar prowadzenia tej ewidencji), duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Powyższe podmioty prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, gdy ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 800 000 euro w przeliczeniu na złote polskie wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Jeżeli w danym roku obrót taki podatnik przekroczy, od następnego musi zaprowadzić księgi handlowe.

Wadą tego rozwiązania jest fakt, że przychody osiągnięte z działalności gospodarczej łączy się i rozlicza wspólnie z przychodami osiągniętymi również z innych źródeł przychodów, które podlegają obowiązkowi opodatkowania na analogicznych zasadach. Taka sytuacja może przyczynić się do zwiększenie stawki podatku z 18% na 32%, szczególnie gdy łączna suma dochodów przekroczy kwotę w wysokości 85.528 zł.

+48 22 835 02 73

Interesuje Cię opodatkowanie zryczałtowane lub ogólnie doradztwo księgowe?

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73

Książka przychodów

Książka przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze. Księga przychodów jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały. W innych sytuacjach korzystniejsze są ryczałty.

Zakres naszych usług dla klientów prowadzących Książkę przychodów i rozchodów obejmuje:

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT (dla płatników VAT), łącznie z rejestrem odliczeń za tzw. “złe długi”
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • obsługiwanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
 • sporządzanie okresowych raportów i analiz na życzenie klienta,
 • porady ekonomiczno-finansowe ,
 • porady podatkowe

Posiadamy także bardzo atrakcyjną ofertę dla osób, które prowadzą księgi handlowe.  Są one szczególnie dedykowane:

 • przedsiębiorstwom, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 2.000.000 EUR,
 • spółkom kapitałowym (spółka akcyjna i spółka z o.o.),
 • spółkom osób prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Warto wiedzieć, iż spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, wymaga fachowej obsługi.

+48 22 835 02 73

Chcesz stosować książkę przychodów?

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73

Pełna księgowość

Pełna księgowość, którą prowadzi się w formie księgi rachunkowej, obejmuje takie elementy, jak:

 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,

 • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,

 • wykaz składników aktywów i pasywów.

 • konta księgi pomocniczej,

 • konta księgi głównej,

 • dziennik, w którym ewidencjonuje się zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie.

kancelaria biuro teczki

Jakie korzyści daje prowadzenie pełnej księgowości?

Pełna księgowość, inaczej: księgi handlowe, to najbardziej zaawansowany i sformalizowany sposób prowadzenia księgowań. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga zatrudnienia specjalisty lub zlecenia księgowości do uprawnionego biura rachunkowego (nie wszystkie mają uprawnienia do prowadzenia ksiąg handlowych).

Prawidłowo prowadzone księgi handlowe dają pełny obraz stanu finansów firmy, umożliwiają bieżące monitorowanie stanu przychodów, kosztów, zapasów, należności i zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont księgowych, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Zakres usług dla klientów mających pełną księgowość obejmuje:

 • opracowanie planu kont,
 • prowadzenie pełnej (syntetycznej i analitycznej) ewidencji księgi rachunkowej:
 • dziennik,
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • odrębnie sporządzony inwentarz.
 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje VAT,
 • obliczanie podatku VAT, łącznie z korektami za tzw. “złe długi”
 • obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
 • przygotowanie i wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo księgowe
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i dla banków,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • bieżący audyt, badanie dokumentów pod względem formalnym. Informowanie o błędach,
 • bieżące informowanie firm o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii podatkowych i dokumentacyjnych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków,
 • studia wykonalności, analizy finansowe, analizy ekonomiczne, budżety, sporządzanie bilansów,
 • badanie bilansów przez biegłego rewidenta,
 • bezpieczne przechowywanie dokumentów powierzonych biuru
 • obsługa pracowników,
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych organizacji pozarządowych,
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych,
 • porady ekonomiczno-finansowe
 • porady podatkowe
+48 22 835 02 73

Potrzebujesz pełnej księgowości?

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73

Biuro Księgowe Warszawa – Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. To oferta, która spełni wszelkie oczekiwania!

FAQ – Księgowość doradztwo podatkowe

W celu uniknięcia błędów wynikających z ciągle zmieniających się przepisów ustawy o rachunkowości oraz ich interpretacji, warto powierzyć prowadzenie spraw finansowych specjalistom.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług, w tym doradztwo w wyborze opodatkowania, prowadzenie ewidencji sprzedaży, rejestrów VAT, obliczanie podatku VAT i dochodowego, sporządzanie deklaracji podatkowych i wiele innych.

Kancelaria obsługuje jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz spółki akcyjne.

Opodatkowanie ryczałtowe polega na płaceniu podatku od osiągniętego przychodu bez odejmowania kosztów działalności, natomiast KPiR to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów.

Pełna księgowość dokumentuje więcej zdarzeń i stanowi pełniejsze udokumentowanie finansów, przez co jest ona zalecana bardziej dla przedsiębiorstw o większych obrotach oraz dla spółek kapitałowych i osób prawa handlowego.

Prawidłowo prowadzone księgi handlowe dają pełny obraz stanu finansów firmy, dzięki temu jesteśmy w stanie monitorować finanse oraz analizę kontaktów z kontrahentami.

To forma opodatkowania, gdzie podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu bez odejmowania kosztów działalności.

Książka Przychodów i Rozchodów (PKPiR) jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub korzystają z podatku liniowego​. Jest to szczególnie korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które mogą zdecydować się na prowadzenie księgowości w formie uproszczonej. Podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne, mogą korzystać z KPiR, o ile ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro. Jeśli przedsiębiorca przekroczy ten próg, musi przejść na pełną księgowość w formie ksiąg rachunkowych

Obejmuje to m.in. prowadzenie ewidencji sprzedaży, rejestrów VAT, obliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28 i wiele innych.

Ryczałt jest relatywnie prostszy w prowadzeniu, ale zarazem może być mniej korzystny dla firm z wysokimi kosztami. KPiR pozwala na dokładniejsze uwzględnienie kosztów, ale wymaga bardziej skomplikowanej ewidencji.