Doradztwo płacowo-kadrowe

Doradztwo płacowo-kadrowe2024-06-18T10:14:47+02:00

Rzetelne oraz fachowe prowadzenie kadr i płac w każdej firmie jest warunkiem jej sprawnego funkcjonowania. I choć niewielkie zakłady pracy zazwyczaj nie mają z tym problemu (chociaż wymaga to od nich sporego zaangażowania i monitorowania zmieniających się przepisów), to w przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających sporą ilość pracowników, nie jest to już takie oczywiste. Tym bardziej, że osoby te, mogą posiadać różny stosunek pracy, inny wymiar podstawy wynagrodzenia oraz przywileje związane z pełnionym stanowiskiem.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw kadrowych (usługowe prowadzenie kadr i płac). Powierzenie kadr swojej firmy wyspecjalizowanym jednostkom, jak nasza Kancelaria Prawno-Podatkowa w Warszawie, jest o tyle istotne, że przedsiębiorca może uniknąć poważnych konsekwencji związanych z nieprawidłowymi rozliczeniami pracowniczymi. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu unikną Państwo wysokich grzywien mogących niekorzystnie wpłynąć na stan finansów przedsiębiorstwa oraz spowodować zatory płatnicze. Zatem aby uniknąć jakichkolwiek problemów w tym zakresie, warto scedować odpowiedzialność za sprawy kadrowo-płacowe Państwa firmy specjalistom z zewnątrz i zdać się na profesjonalne doradztwo kadrowe lub usługowe prowadzenie kadr i płac.

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo płacowo-kadrowe.

Jako biuro księgowe nieustannie podnosimy poziom naszych kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zdobywanie nowych informacji w tym zakresie. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ustawy, które dotyczą takich kwestii jak:

 • naliczanie odpraw,

 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach,

 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS.

Zespół naszych fachowców z przyjemnością obejmie profesjonalną opieką – z zakresu doradztwa kadrowego, każdy podmiot gospodarczy.

Cechuje nas:

 • obiektywizm,

 • bogate doświadczenie zawodowe,

 • szeroka wiedza.

Usługowe prowadzenie kadr i płac

Podejmując się danego zdania, w stu procentach wywiązujemy się z podjętych działań i złożonych zobowiązań. Wszelkie niezbędne dokumenty otrzymają Państwo od nas w ustalonym terminie oraz na bieżąco informowani będą Państwo o zmianach w prawie.

Jesteśmy do pełnej Państwa dyspozycji także w czasie kontroli i inspekcji z takich instytucji, jak ZUS czy US. Krótko mówiąc, nasza kancelaria poprzez usługowe prowadzenie kadr i płac zdejmuje z Państwa ciężar administrowania kadrami i płacami. Takie rozwiązanie ułatwia funkcjonowanie firmy oraz pozwala skupić się na realizacji zamierzonych celów biznesowych.

Należy pamiętać, że w obowiązku każdego właściciela firmy jest również osobiste kontrolowanie zmian w zakresie kadr i płac, które dotyczą jego działalności gospodarczej. W jego gestii leży określenie oraz kontrolowanie zasad rozliczania czasu pracy, ustalenia struktur wynagrodzeń czy precyzowania polityki podstawowych i dodatkowych świadczeń pracowniczych.  Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią w Warszawie poprzez konsultacje podatkowe, księgowe, biznesowe czy właśnie kadrowo płacowe.

Usługowe prowadzenie kadr i płac – Lista poszczególnych usług

PŁACE
zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta,
 • naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń,
 • naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niekorzystny urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom zwalnianym,
 • ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa,
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • dokonywanie potrąceń związanych z zadłużeniem pracownika Klienta,
 • sporządzanie i przekazywanie w uzgodnionej formie informacji dla działu księgowości,
 • naliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac,
 • sporządzanie w uzgodnionej formie przelewów z tytułu wynagrodzeń za pracę,
 • sporządzanie raportów i zestawień związanych z działalnością Klienta,
 • sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych,
 • przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe,
 • sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40),
 • pomoc i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

KADRY
zakres usług naszej kancelarii obejmuje:

 • sporządzanie umów – o pracę, zleceń o dzieło,
 • analizę kosztów umowy o pracę, zlecenia,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • obsługę tak zwanych trudnych przypadków, np. wypowiedzenia, zwolnienia grupowe,
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
 • rejestrację, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • GUS – sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich do właściwych urzędów statystycznych,
 • rozliczanie absencji pracowniczych,
 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych,
 • przyjmowanie inspekcji z PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
 • E-TECZKA – tworzenie bazy danych zawierającej skany dokumentacji zgromadzonej w teczkach personalnych pracowników Klienta oraz bieżące uzupełnianie bazy nowo powstającymi dokumentami. Posiadają Państwo dostęp on-line do dokumentacji kadrowej swoich pracowników.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Nasze doradztwo kadrowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje:

 • audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
 • audyt dokumentacji osobowej,
 • przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń Rp-7,
 • projektowanie lub audyt: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • udzielanie opinii, porad prawnych w zakresie zawartych umów o pracę, sposobów rozwiązania i ich skutkach,
 • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych zakładów pracy,
 • porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, zdrowotnego, zakresu postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych, sporządzanie opinii prawnych, odwołań od orzeczeń ZUS, odwołań od decyzji ZUS, apelacji oraz wszelkich pism w toku postępowania przed sądem w sprawach ubezpieczeń społecznych.

ZUS
Prowadzenie dokumentacji ZUS obejmuje:

 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych,
 • przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego.
+48 22 835 02 73

Interesuje Cię doradztwo płacowo-kadrowe?

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73

FAQ – Doradztwo kadrowe i płacowe

Rzetelne prowadzenie kadr jest kluczowe dla funkcjonowania firmy, ponieważ umożliwia właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, co z kolei wpływa na wydajność i satysfakcję pracowników. Dobre praktyki w zakresie zarządzania kadrami pozwalają na przestrzeganie przepisów prawa pracy, unikanie konfliktów i potencjalnych kar, co przekłada się na stabilność operacyjną firmy.

Powierzenie spraw kadrowych specjalistom pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach pracowniczych, potencjalnych grzywien i problemów finansowych. Specjaliści są na bieżąco z przepisami prawnymi i zmianami w zakresie prawa pracy.

Kancelaria oferuje m.in. naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań, sporządzanie deklaracji ZUS, przygotowywanie rocznych informacji o dochodach, współpraca podczas inspekcji z ZUS czy US.

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów o pracę, analizą kosztów umowy, obsługą trudnych przypadków kadrowych, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, przesyłanie dokumentów do ZUS, sporządzaniem raportów kadrowych i wieloma innymi.

E-TECZKA to baza danych zawierająca skany dokumentacji zgromadzonej w teczkach personalnych pracowników. Dzięki niej pracodawcy mają dostęp online do dokumentacji kadrowej swoich pracowników.

Kancelaria oferuje audyt poprawności naliczania wynagrodzeń, przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych zakładów pracy, porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie odwołań od orzeczeń ZUS i wiele innych.

W ramach prowadzenia dokumentacji ZUS sporządzane są m.in. deklaracje i raporty rozliczeniowe, dokumenty zgłoszeniowe oraz przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną.

Tak, Kancelaria przyjmuje inspekcje z PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarcza odpowiednie dane i udziela wyjaśnień.

Tak, Kancelaria oferuje projektowanie lub audyt regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.