Przygotowana Likwidacja tzw. pre-pack w prawie upadłościowym

Przygotowana Likwidacja odpowiada powszechnie przyjętej w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej filozofii, że postępowania insolwencyjne należy prowadzić w taki sposób, aby zachować przedsiębiorstwa, które przejściowo, często nie ze swojej winy, stały się już niewypłacalne bądź są zagrożone niewypłacalnością. Z uwagi na [...]

Prawa pracowników w firmie w upadłości lub likwidacji

Kodeks pracy przewiduje wiele różnych regulacji związanych z ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorcę. Redukują one ochronę pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy. Z chwilą wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o upadłości, a dokładniej po jego uprawomocnieniu lub otwarciu likwidacji, nie stosuje się [...]

Co grozi za spóźnienie i niezłożenie JPK w terminie?

Wysyłanie JPK najlepiej jest wysłać najpóźniej 2-3 dni przed terminem, żeby mieć pewność, że zostanie od prawidłowo wysłany. Zgodnie z przepisami karno skarbowymi, nieprzekazanie JPK może zostać potraktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej. Taki czyn w zależności od [...]

Sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego

Przepisy prawa upadłościowego umożliwiają pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu. Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje instytucję pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, pełnomocnika lub reprezentanta spółki [...]

Na czym polega licytacja komornicza

Licytacja komornicza to jeden ze sposobów spieniężenia majątku dłużnika, który został zajęty w toku postępowania egzekucyjnego. Często jest to okazja dla zainteresowanych, żeby nabyć składniki tego majątku w atrakcyjnej cenie. Przystępując do udziału w licytacji każdy chętny (licytant), powinien mieć [...]

Plan spłaty zadłużenia w procesie upadłości konsumenckiej.

Plan spłaty zadłużenia w procesie upadłości konsumenckiej. Ustalenie planu spłaty zadłużenia, wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań to trzeci etap postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustalenie Planu spłaty podejmuje Sąd na jego wniosek upadłego. Upadły może złożyć taki [...]

Ulga prorodzinna, ulga na dzieci w PIT za 2017

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej? Odliczenie na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodzicom zastępczym. Z odliczenia [...]

Kto składa deklaracje PIT już w styczniu 2018

Płatnicy podatku zryczałtowanego zobowiązani są złożyć zeznanie PIT-28. Deklaracja ta zawiera informację o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy. Duchowni składaj formularz PIT-19 A adresowany jest do duchownych osiągających przychody z [...]