Jak wyprowadzić zaległości w księgowaniu ?

Każdy przedsiębiorca zajęty podstawową działalnością firmy może zapomnieć o dokonaniu obowiązkowych księgowań, zwłaszcza, gdy sam prowadzi księgowość swojej firmy. Powierzenie księgowań profesjonalnemu biuru rachunkowemu zmniejsza to ryzyko. Jednak nie zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązku przesłania dokumentów do zaksięgowania.

Może więc zdarzyć się sytuacja, gdy księgowania nie zostaną dokonane w terminie.

W takiej sytuacji należy podporządkować się przepisom ustawy Kodeks Karny Skarbowy. Może to nastąpić zarówno przy rutynowych czynnościach sprawdzających przedsiębiorcy lub biura rachunkowego jak i przy kontroli urzędu skarbowego, choćby tylko krzyżowej.

Najczęściej grozić nam będzie kara grzywny na podstawie art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, który w § 1 mówi, iż: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Jak zapobiec następstwom powstających zaległości podatkowych?

Z przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego i Ordynacji podatkowej wynika jasno, że przede wszystkim należy usunąć zaległości w księgowaniu, czyli zaksięgować niezaksięgowane wcześniej dokumenty. Po zaksięgowaniu należy przygotować poprawione deklaracje podatkowe i korekty deklaracji podatkowych.

Teraz można skorzystać z tzw. instytucji czynnego żalu.

Instytucja czynnego żalu określona w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego stanowi „wentyl bezpieczeństwa” dla podatników, którzy chcą naprawić swoje błędy, chociaż czynny żal nie zawsze jest dopuszczalny.

Ogólnie karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który powiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając jednocześnie ważne okoliczności tego czynu. Bardzo ważne jest by w terminie i w całości uiszczono wymagalną należność wynikającą z popełnienia czynu zabronionego.

Zawiadomienie organu powinno zostać złożone na piśmie albo być przekazane ustnie do protokołu.

Do istotnych okoliczności czynu niedozwolonego należą te, które dotyczą zachowania sprawcy, osoby uczestniczące w popełnieniu przestępstwa i ich sposób działania, świadomość podejmowanych czynności i godzenia się na nie. Ważne też jest zachowanie bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa.

Kiedy trudno jest wyrazić czynny żal?

Otóż wielu podatników dowiaduje się o nieprawidłowościach w swoich rozliczeniach od organów podatkowych, to zaś utrudnia albo czasem uniemożliwia skorzystanie z instytucji czynnego żalu, gdyż zawiadomienie staje się bezskuteczne, jeżeli w ogóle zostało złożone:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania wiedział już o popełnieniu przestępstwa,
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa.

Czynny żal nie będzie również też skuteczny gdy sprawca:

  1. kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
  2. gdy sprawca polecił innej osobie wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
  3. zorganizował grupę mającą na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
  4. nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Zgodnie w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, ten kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, zaległą należność.

To, czy korekta jest prawnie skuteczna, należy rozstrzygać na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005.8.60) lub ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. 2004.8.65).

Zwrot w ustawie: „nie podlega karze” oznacza, że intencją ustawodawcy jest brak jakiejkolwiek kary dla skruszonego sprawcy.

Jeśli zauważyłeś zaległości w swoich zobowiązaniach skarbowy skontaktuj się z naszą Kancelarią, lub sprawdź ofertę z zakresu doradztwo podatkowe dla firm – pomożemy wyprowadzić zaległości i przygotować dla urzędu odpowiednie dokumenty.

Gwarantujemy zachowanie całkowitej poufności.

2023-12-21T21:09:04+01:00