Kiedy potrzebna jest koncesja do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niestety nie każdą działalność gospodarczą można tak od razu rozpocząć bazując tylko na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Legalne podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po uzyskaniu koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, licencji albo zgody. Czasem trzeba też wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych.

Co to jest koncesja?

Koncesja to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Koncesja jest przejawem reglamentacji działalności gospodarczej dokonywanej przez państwo. Wyraża ona akt zgody władz publicznych na podjęcie i prowadzenie działalności przez określonego przedsiębiorcę. Zawiera w sobie cechy pozwolenia, a zarazem różni się od niego tym że jest udzielana w pewnym tylko zakresie działalności gospodarczej.
Koncesję musimy mieć by zgodnie z prawem prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:

  1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bez zbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych . Koncesji udziela (w zależności od rodzaju kopalin): Minister Środowiska, marszałek województwa albo starosta właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
  2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. Koncesji udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
  4. ochrona osób i mienia. Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Koncesji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
  6. przewozy lotnicze. Koncesji udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W sprawie koncesji i wybory najkorzystniejszej formy opodatkowania zapraszamy do sprawdzenia oferty doradztwo podatkowe dla firm w naszej Kancelarii.

2023-12-21T21:18:22+01:00