Kto i kiedy może ogłosić upadłość

Jaki jest cel ogłaszania upadłości?

Celem ogłoszenia upadłości jest ochrona interesów wierzycieli. Dotyczyć może osób fizycznych (upadłość konsumencka) lub firm. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Niewypłacalność jest jednoznaczna z nie wykonywaniem swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uznać można za niewypłacalnego także wtedy, kiedy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Kto ogłasza upadłość.

Upadłość ogłasza Sąd gospodarczy właściwy dla siedziby dłużnika na wniosek osoby uprawnionej. Są może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości uznając go za niezasadny, gdy opóźnienia płatności nie przekraczają trzech miesięcy, a suma nieuregulowanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd oddali wniosek o upadłość, także wtedy gdy majątek dłużnika nieregulującego należności nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Jeżeli możliwe jest zaspokojenie wierzycieli w drodze układu w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku możliwe jest ogłoszenie upadłości układowej, której celem będzie spłacenie wierzycieli w 100% na podstawie ściśle określonego planu zatwierdzonego przez Sąd.

Kiedy nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości układowej Sąd ogłasza upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – upadłość likwidacyjną. Jednocześnie dopuszcza się możliwość zmiany upadłości likwidacyjnej na układową o ile w toku postępowania ujawnione zostaną takie możliwości. Podobnie postępowanie układowe może zostać zamienione na likwidacyjne.

Nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;  instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy; osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;

Kto i jak może złożyć do Sądu wniosek o upadłość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub przedstawiciel organów nadzorujących lub założycielskich oraz każdy z jego wierzycieli. Gdy wniosek składa sam dłużnik jest on zobowiązany złożyć wniosek do dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Co powinien zawierać niosek o ogłoszenie upadłości?

1) nazwę firmy i siedzibę (imię i nazwisko dłużnika i miejsce zamieszkania);

2) miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

3) uzasadnienie wniosku;

4) Gdy wniosek składa dłużnik powinien dołączyć: odpis z rejestru KRS, informację czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku; aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; aktualne sprawozdanie finansowe lub bilans na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed złożeniem wniosku; spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty, listę ew. dokonanych zabezpieczeń; oświadczenie o spłatach wierzytelności dokonanych w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Gdy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości układowej, powinien także dołączyć do wniosku: propozycje układowe z finansowaniem wykonania układu;

5) Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel, powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a ponadto, jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe.

Wniosek o upadłość sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

W sprawie profesjonalnego opracowania wniosku o upadłość należy zgłosić cię do certyfikowanej Kancelarii

Jak sąd zabezpiecza majątek dłużnika?

Kiedy wniosek o upadłość zostanie złożony do sądu, Sąd zabezpiecza majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W ramach zabezpieczenia majątku sąd zawiesza prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje i roszczenia. Nie dotyczy to tylko egzekucji świadczeń alimentacyjnych i rent. Dłużnik może zachować prawo wykonywania zarządu tylko w sytuacji ustanowienia przez Sąd zabezpieczenia przez zarząd przymusowy. Zabezpieczenia te po ogłoszeniu upadłości zastępowane są przez zarząd Syndyka.

Jak ogłaszana jest upadłość?

Na podstawie decyzji z posiedzenia sądu wydawane jest postanowienie zawierające:

1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę, adres lub siedzibę upadłego upadłego;

2) opis sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego;

3) jeśli będzie to postępowanie układowe to podany zostaje sposób i zakres w jakim upadły będzie sprawował zarząd;

4) wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące;

5) wezwanie osób, którym przysługują roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego,

6) wyznaczenie sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę;

Data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.

Kto prowadzi proces upadłości?

Do prowadzenia upadłości powoływany jest Sędzia Komisarz. To on kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad czynnościami Syndyka, Nadzorcy sądowego czy Zarządcy. Sędzia wyznacza czynności, których Syndykowi, Nadzorcy albo Zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia. Sędzia zatwierdza listę wierzycieli, decyduje o sposobie prowadzenia upadłości.

Kto może zostać Syndykiem?

Syndykiem, Nadzorcą sądowym czy Zarządcą może zostać osoba fizyczna posiadająca licencję syndyka. Syndyk prowadzi własną działalność gospodarczą, nie jest pracownikiem Sądu.

Co to jest lista wierzytelności i jak zgłosić swoją wierzytelność do tej listy.

Jeśli wierzyciel chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i odzyskać swoje należności, musi w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Gdy wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym… będą umieszczone na liście wierzytelności z urzędu nawet jeśli wierzyciel sam ich nie zgłosi. Podobnie wierzytelności pracowników upadłego oraz tych wierzycieli, którym przysługuje należność z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, gdy w dokumentach upadłego znajdują się tytuły egzekucyjne, jak również roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego.

Pozostałe wierzytelności wymagają zgłoszenia na piśmie do sądu.

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1) imię i nazwisko, nazwę firmy wierzyciela i odpowiednio jego adres;

2) wierzytelność;

3) dowody potwierdzające jej istnienie;

4) kategorię, do której wierzytelność powinna zostać wpisana;

Aby zgłoszenie wierzytelności było przyjęte przez Sąd powinno być przygotowane przez profesjonalistę o co warto się zwrócić do kompetentnego biura.

Syndyk sprawdza zgłoszone wierzytelności w księgach rachunkowych lub w innych dokumentach upadłego lub w księdze wieczystej.

Gdy mija termin zgłaszania wierzytelności określony przez sąd Syndyk sporządza listę wierzytelności.

Co zawiera lista wierzytelności:

1) uznaną sumę wierzytelności;

2) kategorię do której została zaliczona;

3) rodzaj zabezpieczenia wierzytelności;

Jeżeli syndyk zaprzecza w całości lub w części oświadczeniom wierzyciela, wyjaśnia to w osobnej rubryce. Umieszcza na liście wierzytelności także oświadczenie upadłego.

Wierzytelność niepieniężna będzie umieszczona na liście wierzytelności w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia ogłoszenia upadłości.

Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście w kwocie naliczonej do dnia ogłoszenia upadłości.

Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania umieszcza się na liście wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość prawa. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności.

Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

Sędzia-komisarz może uwzględnić zmianę wierzyciela zgłoszoną po przekazaniu mu listy wierzytelności, a przed jej ostatecznym zatwierdzeniem, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w postępowaniu.

Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca przekazuje listę wierzytelności sędziemu-komisarzowi, który o jej sporządzeniu ogłosi przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po terminie wyznaczonym do zgłoszenia wierzytelności lub została ujawniona po tym terminie wierzytelność, która nie wymaga zgłoszenia, wierzytelność taką umieszcza się na uzupełniającej liście wierzytelności.

Powyższy artykuł zawiera ogólne informacje o procesie upadłości, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z profesjonalnej porady prosimy o zapoznanie z ofertą Kancelarii z zakresie doradztwa upadłościowego.

2023-12-08T15:47:42+01:00