Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) refunduje: osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Począwszy od refundacji składek za okres sprawozdawczy czerwiec 2011 r. zróżnicowaniu ulega – w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności – kwota przysługującej refundacji. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. będzie ona następująca:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo i w całości.

Przepisy dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne uległy zmianie w związku z wejściem w życie:

 • Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 260).

Począwszy od okresu sprawozdawczego czerwiec 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o refundację składek, zobligowane są do składania nowego wniosku WN-U-G.

W odniesieniu do refundacji należnej za okresy do maja 2011 r. włącznie, wnioskodawcy mogą stosować wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 8, poz. 42, z późn. zm.), jak i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260).

Powyższe, nowe formularze, należy składać także do korekt wniosków o refundację składek za poprzednie okresy sprawozdawcze, począwszy od 01/2009 r.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która wcześniej nie była zarejestrowana w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G.

Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie refundacji składek, dokonywana jest przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem” (Al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa). Aby dokonać rejestracji wnioskodawca jest zobowiązany przekazać wraz z pierwszym wnioskiem Wn -U-G (osobiście lub pocztą) :

 1. Dane wnioskodawcy zawierające:

  • pełną i skróconą nazwę, o ile posiada, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy,

  • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,

  • adres zamieszkania wnioskodawcy,

  • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania,

 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

  • kopię dowodu osobistego

  • kopię decyzji o nadaniu NIP

 3. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;

Zgodnie z art. 25c ust. 11 ww. Ustawy o rehabilitacji refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako organ udzielający pomocy ma obowiązek wydać beneficjentowi pomocy zaświadczenie o pomocy de minimis. Zaświadczenia o pomocy de minimis są przekazywane ww. beneficjentom każdorazowo po udzieleniu pomocy przez PFRON.

Beneficjent, który po otrzymaniu wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonał korekty złożonych dokumentów zwiększając bądź zmniejszając kwotę refundacji ogółem, otrzyma zaświadczenie „podstawowe” uwzględniające kwoty udzielonej pomocy po złożeniu dokumentów za dany miesiąc oraz zaświadczenie „korygujące” uwzględniające kwoty udzielonej pomocy po dokonaniu korekt.

Otrzymanie zaświadczenia o pomocy de minimis nie wymagają kontaktu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

2023-12-08T15:47:41+01:00