Nie tylko PIT do końca kwietnia.

 Płacisz składki na ZUS – sprawdź dokumenty składane w 2012 roku

Równocześnie z terminem składania rocznych rozliczeń podatkowych od osób fizycznych za rok 2012  mija termin dokonania korekty danych złożonych w dokumentach rozliczeniowych ZUS w 2012 roku.

Należy ostatecznie dokonać sprawdzenia deklaracji:

ZUS DRA – rozliczenie z ZUS,

ZUS RSA – imienne miesięczne raporty o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,

ZUS RZA – imienne  miesięczne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,

ZUS RCA – imienne miesięczne raporty o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

Składając korektę do poprawionego dokumentu należy dołączyć błędny dokument oraz wszystkie pozostałe raporty imienne stanowiące komplet dokumentów korygujących.

W jakich terminach dokonuje się korekt deklaracji ZUS w ciągu roku.

Płatnik składek zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentów ZUS zarówno w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez siebie samego jak i przez ZUS, przy czym musi on sporządzić i przekazać korygujące dokumenty do ZUS w terminie:

  1. Do 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości przez samego podatnika bądź uzyskania zawiadomienia z ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowości.
  2. Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS – jeżeli wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład jest konieczność korekty danych.
  3. Do 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – o ile konieczność korekty była stwierdzona w wyniku kontroli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo dokonania korekty błędów znajdujących się w deklaracjach rozliczeniowych płatników składek a także w raportach imiennych o ile stwierdzi, że jest to możliwe to w przypadku stwierdzenia rozbieżności między podstawą wymiaru składek a wysokością składek, za prawidłową przyjmie podstawę składek. Następnie dokona zmian danych na koncie płatnika składek i na koncie ubezpieczonego.

Gdy po 30 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach może nałożyć na płatnika karę w wysokości do 5 tys. zł grzywny za błędy w dokumentach ZUS

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, nasza Kancelaria prowadzi pełną dokumentację kadrową dla naszych klientów. Poza tym udzielamy konsultacji przedsiębiorcom samodzielnie rozliczającym swoich pracowników.

 

2023-12-08T15:47:40+01:00