Jaką wybrać formę opodatkowania?

FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Podstawowe akty prawne:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.)

Do 20 stycznia każdego roku możemy zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskiwanych przychodów. O tym, czy masz prawo wyboru innej formy opodatkowania przychodów, czy jesteś tego prawa pozbawiony decyduje rodzaj działalności jaką prowadzisz. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z możliwości płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, musisz zdecydować, czy chcesz z tego prawa korzystać. Do dnia 20 stycznia trzeba złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania na bieżący rok (aktualizacja CEIDG – poz. dotyczące formy opodatkowania). Te same zasady dotyczą także podatku liniowego. Jeżeli nie zadeklarujemy wyboru zmiany formy opodatkowania, to płacimy podatek dochodowy na tych samych zasadach co w roku ubiegłym.

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali progresywnej,

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych wg stawki liniowej,

  • zryczałtowany podatek dochodowy,

  • karta podatkowa.

W skrócie o formach opodatkowania

Karta podatkowa

Ryczałt ewidencjonowany

Zasady ogólne

wg skali progresywnej

wg stawki liniowej

podstawa opodatkowania

nie ustala się

przychód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

dochód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

dochód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

wysokość podatku

stawki podatku ustalane są kwotowo w decyzji naczelnika urzędu skarbowego, w ustawowych granicach

stawki podatku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% przychodu

według obowiązującej w danym roku podatkowym progresywnej skali (w 2012r.: 18%, 32%)

19% podstawy opodatkowania

kwota wolna od podatku

brak

brak

3 091,00 zł

brak

częstotliwość oraz terminy płatności podatku dochodowego

co miesiąc – do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień do dnia 28 grudnia)

co miesiąc – do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (PIT-28) lub co kwartał – do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za IV kw. W terminie zeznania rocznego

co miesiąc (co kwartał) – do 20 każdego miesiąca za miesiąc (kwartał) poprzedni, a za grudzień (IV kwartał) do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającą z rozliczenia rocznego.

co miesiąc (co kwartał) – do 20 każdego miesiąca za miesiąc (kwartał) poprzedni, a za grudzień (IV kwartał) do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku wynikającą z rozliczenia rocznego.

obowiązki ewidencyjne

ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

– ewidencja przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy;

– ewidencja wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

– ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

– podatkowa książka przychodów i rozchodów;

– ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;

– ewidencja przychodów;

– ewidencja przebiegu pojazdu;

– ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

– podatkowa książka przychodów i rozchodów;

– ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;

– ewidencja przychodów;

– ewidencja przebiegu pojazdu;

– ewidencja zatrudnienia i karty przychodów pracowników

zeznania roczne

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 31 stycznia roku następnego (PIT-16A)

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 31 stycznia roku następnego (PIT-28)

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36)

złożenie po zakończeniu roku – w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36L)

ulgi i odliczenia

pomniejszenie kwoty podatku o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy składki)

wszystkie możliwe z wyjątkiem ulgi na nowe technologie i na dzieci

wszystkie możliwe zgodnie z ustawą

odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) i ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy od podatku)

preferencyjne rozliczenie roczne

brak takiej możliwości

brak takiej możliwości

możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

brak takiej możliwości

W żadnej z ww. form opodatkowania nie jest wymagane składanie deklaracji miesięcznych.

Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować firmę, sprawdź naszą ofertę z zakresu doradztwo podatkowe dla firm lub – skontaktuj się z naszym doradcą.

2023-12-21T21:11:13+01:00