Wzrost minimalnej stawki godzinowej od stycznia 2017

Wzrost minimalnej stawki godzinowej od stycznia 2017

Sejm RP uchwalił 22 lipca 2016 ustawę określającą minimalną stawkę godzinową na poziomie min. 12 zł. Ustawę musi jeszcze podpisać Prezydent. Od 1 stycznia 2017 r. pracujący na umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, także osoby samozatrudnione, będą objęci minimalną stawką godzinową nie mniejszą niż 12 zł. Przestrzeganie tych przepisów będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy, która w tej sprawie otrzyma dodatkowe uprawnienia. Za naruszenie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu grozi kara od 1. do 30 tys. zł.

Ustawa nie dopuszcza możliwości zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia ani przeniesienia go na inną osobę. Wypłaty muszą być dokonywane w formie pieniężnej. Wynagrodzenie ma być wypłacane w regularnych odstępach czasu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Minimalna stawka godzinowa będzie rosła!

Poziom minimalnej stawki godzinowej będzie zależny od wysokości rosnącego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy zaplanowanej na rok kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 2000 zł, minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia wzrośnie do 13 zł za godzinę. Kolejne lata mają przynieść kolejne wzrosty minimalnego wynagrodzenia i co za tym idzie wynagrodzenia za godzinę.

Ustawa znosi, dla zatrudnionych na umowę o pracy, możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy tak jak to było stosowane – możliwość ustalania minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po zmianach wszyscy pracownicy będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w tj samej wysokości. W minimalnym wynagrodzeniu nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

 

2016-08-08T14:50:18+00:00