Anulowanie faktury VAT – kiedy i jak można anulować wystawioną fakturę VAT?

jak anulowac fakture czy mozna anulowac fakture

W trakcie wystawiania faktur, podatnik może napotkać na pomyłkę, która wymaga korekty. W takich przypadkach pojawia się pytanie: „czy można anulować fakturę VAT?„. Artykuł wyjaśnia, jak dokonać anulowania wystawionej faktury, gdy dokument sprzedaży zawiera błędy, a faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego.

Kluczowe informacje z artykułu:

 • Możliwe przyczyny anulowania faktury VAT: Błędy formalne, zmiany w umowie z kontrahentem, zwroty towarów i usług.
 • Warunki anulowania faktury: Możliwe tylko gdy transakcja nie doszła do skutku i faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego.
 • Procedura anulowania: Wymaga przekreślenia faktury, podpisu osoby uprawnionej, oraz, w niektórych przypadkach, dołączenia opisu powodu anulowania.
 • Skutki podatkowe anulowania: Konieczność korekty deklaracji VAT, jeśli faktura była już ujęta w deklaracjach podatkowych.

I. Wprowadzenie

Anulowanie faktury VAT to często konieczność napotykana przez przedsiębiorców. Wystawienie błędnej faktury może prowadzić do komplikacji prawnych i podatkowych, a jej korygowanie jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania finansami firmy oraz uniknięcia ewentualnych kar. Poniżej znajdziesz informacje: kiedy i jak można anulować fakturę VAT oraz jakie są tego konsekwencje.

A. Znaczenie faktury VAT

Faktura VAT, czyli dokument potwierdzający sprzedaż towarów lub świadczenie usług, odgrywa kluczową rolę w rachunkowości przedsiębiorstw. Stanowi ona nie tylko dowód zawarcia umowy, ale również istotny element w procesie rozliczeń podatkowych. Znaczenie faktury VAT polega nie tylko na dokumentacji transakcji, ale także na prawidłowym ujęciu operacji w systemie podatkowym.

B. Konieczność anulowania faktury VAT

Mimo staranności i dbałości o poprawność dokumentacji, istnieją sytuacje, w których konieczne staje się anulowanie faktury VAT. Przyczyny mogą być różnorodne, zaczynając od błędów formalnych w wystawionej fakturze po zmiany w umowie z kontrahentem. Anulowanie faktury ma istotne znaczenie nie tylko dla poprawności ewidencji, ale także dla uniknięcia potencjalnych konsekwencji podatkowych. W dalszych sekcjach artykułu przyjrzymy się szczegółowo, kiedy i jakie są procedury anulowania faktury VAT oraz jakie skutki mogą wyniknąć z tego procesu.

II. Kiedy można anulować fakturę VAT?

A. Błędy formalne

Anulowanie faktury VAT może być konieczne w przypadku wystąpienia błędów formalnych. Błędy te mogą obejmować nieprawidłowości w danych identyfikacyjnych kontrahenta, błędne kwoty, bądź niepoprawne obliczenia podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, anulowanie takiej faktury ma na celu korygowanie popełnionych uchybień i utrzymanie zgodności z przepisami podatkowymi.

B. Umowy z kontrahentem

Zmiany w umowie zawartej z kontrahentem mogą być innym uzasadnieniem do anulowania faktury VAT. Sytuacje, w których zmieniają się warunki umowy, ilość dostarczonych towarów lub zakres świadczonych usług, mogą wymagać dostosowania dokumentacji podatkowej. Anulowanie faktury w takim przypadku pozwala na uwzględnienie nowych warunków transakcji i uniknięcie nieścisłości w ewidencji.

C. Zwroty towarów i usług

Anulowanie faktury VAT, czyli storno faktury, może być również związane ze zwrotami towarów lub usług. W przypadku, gdy klient zwraca zakupione towary lub rezygnuje ze świadczenia usługi, konieczne jest uwzględnienie tego w dokumentacji podatkowej. Anulowanie faktury umożliwia prawidłowe odzwierciedlenie zwrotu w ewidencji, a co za tym idzie, uniknięcie błędów w rozliczeniach podatkowych.

III. Anulowanie wystawionej faktury VAT

1. Korekta Faktury VAT

 • Dokonywanie korekty faktury za pomocą dokumentu korygującego.: Gdy na fakturze VAT wystąpi błąd, zazwyczaj poprawia się go poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu korygującego.
 • Rodzaje korekt: Jeśli błąd dotyczy części opisowej faktury, a nie wpływa na wartości finansowe (np. daty wystawienia, nazwy towaru), wystawia się notę korygującą lub fakturę korygującą dane formalne. Natomiast błędy w wartościach faktury (cena netto, kwota podatku) wymagają wystawienia faktury korygującej.

2. Warunki anulowania faktury VAT

 • Spełnienie dwóch warunków: Anulowanie faktury VAT jest możliwe tylko gdy spełnione są dwa warunki: transakcja nie doszła do skutku, a faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego (odbiorca jej nie otrzymał).
 • Przykłady sytuacji: Anulowanie może mieć miejsce, na przykład, gdy odbiorca nie odbiera przesyłki zawierającej towar i fakturę, lub gdy nabywca rezygnuje z zakupu przed wysłaniem faktury.

3. Procedura anulowania faktury VAT

proces anulowania faktury vat

 

 • Przekreślenie faktury: Aby anulować fakturę, należy przekreślić zarówno oryginał, jak i kopię, dołączyć opis z datą i podpisem osoby uprawnionej, oraz ewentualnie wskazać powód anulowania.
 • Numeracja dokumentów: Ważne jest, aby zachować chronologiczną numerację dokumentów sprzedażowych, nawet po anulowaniu faktury.

 

4. Interpretacje i praktyka organów podatkowych

 • Znaczenie interpretacji indywidualnych: W sprawach anulowania faktur warto korzystać z interpretacji indywidualnych wydawanych przez Krajową Informację Skarbową.
 • Anulowanie faktur elektronicznych: Zasadniczo nie jest możliwe anulowanie faktur elektronicznych, które zostały wysłane i odebrane przez odbiorcę.

5. Zgłaszanie do organu podatkowego i korekta deklaracji VAT

 • Ujęcie anulowanej faktury w pliku JPK: Anulowane faktury nie są zazwyczaj ewidencjonowane, jednak mogą wymagać uwzględnienia w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK).

IV. Konsekwencje anulowania faktury VAT

Anulowanie faktury VAT może mieć kilka istotnych konsekwencji, zarówno podatkowych, dla kontrahenta, jak i w kontekście audytu oraz kontroli podatkowej:

A. Skutki podatkowe

 1. Korekta Deklaracji VAT: Jeśli anulowana faktura została wcześniej ujęta w deklaracji VAT, podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji. Poprzez korektę można skorygować zawyżony w deklaracji podatek o kwotę widniejącą na anulowanej fakturze.
 2. Brak wykazania w Deklaracji VAT: Anulowane faktury, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego, nie są wykazywane w deklaracji VAT.

B. Konsekwencje dla kontrahenta

 1. Nieujęcie Faktury w Ewidencji: W przypadku, gdy faktura anulowana nie trafiła do obiegu prawnego, kontrahent nie ujmuje jej w swojej ewidencji podatkowej.
 2. Brak zobowiązań podatkowych: W sytuacji, gdy faktura jest anulowana przed wprowadzeniem jej do obrotu prawnego, nie powstaje obowiązek podatkowy po stronie kontrahenta.

C. Audyt i kontrola podatkowa

 1. Dokumentacja: Anulowane faktury powinny być przechowywane w dokumentacji firmy, aby zachować ciągłość numeracji. To istotne podczas ewentualnego audytu lub kontroli podatkowej, by wykazać prawidłowość procedur księgowych.
 2. Zgodność z przepisami: Podczas audytu lub kontroli podatkowej może być weryfikowana zgodność anulowania faktur z przepisami ustawy o VAT. Ważne jest, aby anulowanie faktury było zgodne z ustalonymi kryteriami i prawidłowo udokumentowane.

Tabela: Scenariusze anulowania faktury VAT i ich konsekwencje

Scenariusz Procedura anulowania Konsekwencje podatkowe Dokumentacja i zalecenia
Błędy formalne Wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej Korekta VAT w JPK Przechowywanie dokumentów korygujących dla audytów i kontroli skarbowych
Zmiany w umowie Wystawienie faktury korygującej Korekta VAT, ujęcie w JPK Aktualizacja umowy, ewidencja zmian w dokumentacji
Zwroty towarów/usług Storno faktury / Wystawienie faktury korygującej Korekta VAT, ujęcie w JPK_VAT Dokumentacja zwrotów, aktualizacja ewidencji magazynowej
Nieodbieranie towaru Anulowanie faktury przed jej wprowadzeniem do obiegu prawnego Nie wykazuje się w deklaracji VAT Przechowywanie dowodów próby dostarczenia (dowód nieodebrania towaru – kwitu pocztowego) oraz samej dokumentacji (z zastosowanymi przekreśleniami, z odpowiednią adnotacją)

V. Podsumowanie

Anulowanie faktury VAT to nie tylko techniczna korekta dokumentu, ale także ważny element zarządzania finansowego firmy. Każda firma może się spotkać z potrzebą anulowania faktury, dlatego warto znać procedury i być na bieżąco z aktualnymi przepisami, by unikać błędów.

 1. Rola wystawcy faktury: Wystawca faktury, czyli zazwyczaj sprzedawca, ma obowiązek dokumentować wszelkie transakcje, w tym także dokonanie ich korekt. W przypadku błędów formalnych lub zmian w umowie, przedsiębiorca ma możliwość anulowania faktury poprzez wystawienie faktury korygującej.
 2. Warunki anulowania faktury: Anulowanie faktury jest możliwe, gdy transakcja nie doszła do skutku, a faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, co oznacza, że odbiorca jej nie otrzymał. Dla przedsiębiorcy ważne jest posiadanie obu egzemplarzy faktury, zarówno oryginału, jak i kopii.
 3. Proces anulowania faktury: W przypadku omyłkowego wystawienia faktury, przedsiębiorca powinien przekreślić oba egzemplarze (oryginał i kopię) faktury, dołączając do nich opis powodu anulowania faktury. Jest to niezbędne, aby utrzymać ciągłość numeracji dokumentów i zapewnić zgodność z przepisami.
 4. Wprowadzenie faktury do obrotu prawnego: W sytuacji, gdy faktura została wystawiona i wprowadzona do obrotu prawnego (np. w przypadku sprzedaży wysyłkowej za pobraniem), jej anulowanie jest bardziej skomplikowane i wymaga szczegółowej analizy sytuacji oraz stosowania odpowiednich procedur.

Podsumowując, proces anulowania faktury VAT wymaga od przedsiębiorcy staranności i zrozumienia przepisów podatkowych. Anulowanie faktury nie jest zwykłym aktem administracyjnym, ale ważnym elementem zarządzania finansowego, który wpływa na dokładność i prawidłowość rozliczeń podatkowych firmy.

Nadal nie jesteś pewien czy możesz anulować fakturę VAT oraz jak to zrobić? Skonsultuj się z naszym biurem doradztwa podatkowego.

2024-04-24T15:48:39+02:00