Wzrost dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych od 1 września 2012

Pracodawcy osób niepełnosprawnych od 1 września 2012 będą mieli naliczane podwyższone dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych.

Zmiana dokonywana jest na podstawie ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Do końca sierpnia 2012r. podstawę stanowiło minimalne wynagrodzenie za pracę z grudnia 2009 r., tj. 1.276 zł. Od 1 września będzie to 1.386 zł, zgodnie z wysokością minimalnego wynagrodzenie z grudnia 2011 r.

 

Od lipca do grudnia 2012 r. kwota dofinansowania, na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 

dotychczasowe kwoty dofinansowania

 

Zakłady Pracy Chronionejw przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,180% najniższego wynagrodzenia+ 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji); 
w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,115% najniższego wynagrodzenia
w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności; 45% najniższego wynagrodzenia
Otwarty rynek, inni pracodawcy * przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:ogólnie70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
dla osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej,

* pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników,

 

Dofinansowanie miesięczne wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy zatrudnionego. Dofinansowanie miesięczne nie może przekroczyć 90% kwoty faktycznie poniesionych kosztów miesięcznych płacy. Z kolei pracodawca wykonujący działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów.

Jednocześnie dofinansowanie nie przysługuje dla pracowników z grupy umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, dla których ustalono prawo do emerytury.

 

Wysokość maksymalnego dofinansowania po 1 września2012 wyniesie:

Stopień niepełnosprawnościOtwarty rynekZakłady Pracy Chronionej
ze schorzeniamispecjalnymistopień upośledzeniastopień upośledzenia
lekkiumiarkowanyznacznylekkiumiarkowanyznaczny
bez schorzeń specjalnych1.060,29 zł 1.933,47 zł 2.744,28 zł 1.178,10 zł 2.148,30 zł 3.049,20 zł
436,59 zł 1.115,73 zł 1.746,36 zł 623,70 zł 1.593,90 zł 2.494,80 zł

 

 

2012-09-18T23:28:10+00:00