W którym urzędzie zapłacimy VAT w 2016 r

W roku 2015 ustawa o VAT, a dokładnie art. 3 tego aktu prawnego, stanowiła, że urzędem skarbowym właściwym dla celów rozliczania VAT jest ten, któremu podatnik podlega ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taki zapis powodował, że podatnicy w wielu przypadkach zobowiązani byli rozliczać się nie w jednym, a w dwóch urzędach. Powodem takiego stanu rzeczy była inna właściwość urzędu dla celów podatku dochodowego, a inna dla celów VAT. Dla celów podatku dochodowego właściwy będzie urząd:

  • miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych),
  • adresu siedziby (w przypadku np. spółek z o.o.).

Natomiast do końca 2015 roku VAT rozliczany był w urzędzie wybranym ze względu na miejsce prowadzenia czynności opodatkowanych.

Nowe zasady dotyczące właściwych urzędów do rozliczania VAT od stycznia 2016
Od stycznia 2016 roku, uchylony został wspomniany art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Tym samym przestaje obowiązywać przepis szczególny, a dla określenia urzędu właściwego do rozliczania VAT w 2016 roku należy stosować przepisy ordynacji podatkowej. Od stycznia 2016 roku urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K będzie:

  • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (czyli ten sam, w którym podatnik rozlicza się z tytułu podatku dochodowego);
  • dla osób innych niż osoby fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Zmiana właściwości urzędu spowodowana jest zmianą przepisów podatkowych, na co podatnik nie ma bezpośrednio wpływu, nie ciąży więc na nim obowiązek składania aktualizacji VAT-R.

 

2016-01-12T02:55:14+00:00