Syndyk w postępowaniu upadłościowym- nieruchomość gruntowa we wsi Osetno

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (XIX GUp 160/21 , XIX GU 1880/20) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
– własność nieruchomości gruntowej , niezabudowanej położonej we wsi Osetno , woj. warmińsko-mazurskie , powiat nowomiejski, gmina Biskupiec, działka nr ew. 121/26, obręb : 0009 Osetno, o pow. 1 499 m 2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr EL1N/00026894/3.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 55.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2022 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68lok. 52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa nr 2 , XIX GUp 160/21.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2022 godz.13.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Katarzyna Stawiarz w upadłości nr 431090 1014 0000 0001 4770 0962 z dopiskiem „wadium – przetarg nr 2 – sygn. akt. XIX GUp 160/21 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu , operat szacunkowy , inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy
Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Operat Szacunkowy

Warunki Sprzedaży i Aukcji 

2021-12-01T14:08:24+00:00