Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 262/19 ( wcześniejsza sygn. akt X GUp 872/18) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego na III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ul.Tamka 47 w Warszawie, pow. użytkowa 27,90 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa , X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA4M/00413458/8 oraz dla gruntu stanowiącego prawo użytkowania wieczystego i budynku prowadzona jest KW nr WA4M/00023269/5 – za cenę nie niższą , niż 208.067,00 zł ( słownie: dwieście osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 2 września 2019 r. na adres Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa XIX GUp 262/19

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 września 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa w Sali 119.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 2 września 2019 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 10.405,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Magdalena Piłaszewicz w upadłości
nr rach. 92 1090 1841 0000 0001 2305 0188 z dopiskiem Przetarg nr 1 – sygn.akt XIX GUp 262/19
Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 26 czerwca 2019 , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com oraz w aktach sprawy Sądu Upadłościowego sygn. akt XIX GUp 262/19.

Warunki przetargu i aukcji Magdalena Piłaszewicz Tamka 47 5 Warszawa

Operat szacunkowy lokalu ul. Tamka 47/5 Warszawa

2019-12-11T11:19:32+00:00