Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 262/19 ( wcześniejsza sygn. akt X GUp 872/18) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 3,usytuowanego na I kondygnacji i poddaszu w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 10C w Łomiankach, pow. użytkowa 112,58 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA4M/00062083/2 oraz dla udziału w wysokości 11258/34512 , którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali –
prowadzona jest KW nr WA4M/00062081/8, oraz udział w wysokości 99/20109 w nieruchomości gruntowej KW nr WA1N/00052476/1 – teren dróg wewnętrznych.

Każdoczesnemu właścicielowi lokalu nr 3 przysługuje prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego nr 3. – za cenę nie niższą , niż 419.303,00 zł ( słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzy złote brutto ). Oferty pisemne należy składać do dnia 27 marca 2020 r. na adres Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa , z dopiskiem Oferta przetargowa nr 3, XIX GUp 262/19

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 14.15 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa w Sali nr 119.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości:
Magdalena Piłaszewicz w upadłości

nr rach. 92 1090 1841 0000 0001 2305 0188 z dopiskiem Przetarg nr 3 – sygn.akt XIX GUp 262/19

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 7 lutego 2020, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria- golebiowska.com  oraz w aktach sprawy Sądu Upadłościowego sygn. akt XIX GUp 262/19

 

Warunki przetargu

Operat szacunkowy

Postanowienie

2020-03-06T15:11:16+00:00