Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 262/19 (wcześniejsza sygn. akt X GUp 872/18) ogłasza pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 5, usytuowanego na III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ul. Świętokrzyska 30 w Warszawie, pow. użytkowa 23,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA4M/00142058/3 oraz dla udziału 3/1000 w gruncie/prawo wieczystego użytkowania/ i w nieruchomości wspólnej i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – prowadzona jest KW nr WA4M/00045483/1 – za cenę nie niższą , niż 295 515,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych brutto).
Oferty pisemne należy składać do dnia 13 grudnia 2019 r. na adres Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 2, XIX GUp 262/19

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa w Sali nr 14.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Magdalena Piłaszewicz w upadłości nr rach. 92 1090 1841 0000 0001 2305 0188
z dopiskiem Przetarg nr 2 – sygn.akt XIX GUp 262/19

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 8 listopada 2019, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy
Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com oraz w aktach sprawy Sądu Upadłościowego sygn. akt XIX GUp 262/19.

Warunki przetargu i aukcji 

Operat szacunkowy

Film 

2019-11-15T15:32:33+00:00