Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny P.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 262/19, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 121 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39 w Legionowie o pow. 99,40 m 2 , usytuowanego na II kondygnacji
(pierwsze piętro) w budynku wielorodzinnym , dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1L/00059339/6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 9940/196390, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – prowadzona jest KW nr WA1L/00045246/6. Z udziałem związane jest prawo wyłącznego korzystania z trzech miejsc postojowych naziemnych.

Obecnie lokal jest wynajmowany na podstawie umowy z dnia 02.01.2018 r. Syndyk wypowiedziała umowę ze skutkiem na 31.07.2021. – za cenę nie niższą , niż 760.000,00 zł ( słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto ).

Oferty pisemne należy składać do dnia 16 lipca 2021 r. na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa , z dopiskiem Oferta przetargowa Legionowo, XIX GUp 262/19

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 III p. w Warszawie.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 16 lipca 2021 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Magdalena Piłaszewicz w upadłości
nr rach. 92 1090 1841 0000 0001 2305 0188
z dopiskiem Przetarg Legionowo – sygn.akt XIX GUp 262/19

Szczegółowe warunki sprzedaży i aukcji , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802 oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com /zakładka – przetargi upadłościowe/

 

2021-06-30T13:29:11+00:00