Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki  poniższych   nieruchomości gruntowych , z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w miejscowości Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski , woj. mazowieckie, w całości lub w części :

o pow. łącznej 12,4528 ha , składającej się z działek o nr  ewidencyjnych :

–   4/2 , 213/2  dwie działki o pow. 0,5398 ha   i 3,8974 ha o łącznej pow. 4,4372 ha , KW PL1O/00044595/1,  cena wywoławcza 254.695,00 zł brutto.

–  28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/16- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha  KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 215.221,00 zł brutto

–  34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha   o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 103.538,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności  nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr  4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0404 ha , KW PL1O/00029402/1, cena wywoławcza  676,50 zł brutto,

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności  nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr  29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , KW  PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 36.223,50 zł brutto,

Cena łączna wywoławcza wynosi  610 354,00 zł /słownie: sześćset dziesięć tysięcy  trzysta pięćdziesiąt cztery złote brutto /

Oferty pisemne należy przesłać lub  składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg nr 1 – Jerzy Siemiatycki  ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego :  ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa  w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13,  do dnia 28 stycznia 2019.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 28  stycznia 2019 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,  na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki  w upadłości likwidacyjnej  

nr rach.  12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w  przetargu odbędzie się w dniu 30 stycznia   2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr  tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / przetargi upadłościowe/

2019-01-07T14:27:43+00:00