Syndyk w postępowaniu upadłościowym Danuty C

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1230/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
udziału w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym , położonej przy ul. Okrzei 16A w Grodzisku Mazowieckim woj. mazowieckie , dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1G/00040876/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 462.721,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 roku na adres: Kancelaria Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa z dopiskiem oferta przetargowa XIX GUp 1230/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz przeprowadzenie licytacji nastąpi w dniu 17 marca 2021 roku r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Danuty Ciechowicz w upadłości:
nr rach.bankowego: 26 1090 1014 0000 0001 4344 0834 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1230/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj 15 marca 2021 r.

Operat szacunkowy, warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802

 

Operat szacunkowy

Aneks do operatu

Postanowienie

2021-02-22T11:51:13+00:00