Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej   , sygn. akt  X GUp  222/17  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności   nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw. ,  , położonej w miejscowości Ludwików   na terenie gminy Teresin , w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą , niż  82.500,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa  tysiące pięćset złotych).

Oferty pisemne należy   składać   do dnia 17 grudnia 2018 r.  na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem Oferta przetargowa nr 1.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 10.00  ,  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 17 grudnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości   4.125,00  zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia  pięć   złotych)   na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości   

nr rach.  51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji  ,  postanowienie Sądu z dnia 25.07. 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności  nieruchomości , opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr  tel. 605 420 802,   na stronie  www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

2018-12-07T11:01:33+00:00