Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX 169/19 /
wcześniejsza sygn. akt X GUp 222/17/ ogłasza pisemny przetarg ofertowy na
sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow.
3437 m kw., położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin, w powiecie sochaczewskim, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2

za cenę nie niższą, niż 82.500,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
Oferty pisemne należy składać do dnia 21 października 2019 r. na adres:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949
Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa / Ludwików/.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 października 2019 r. o godz.10.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52,01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 21 października 2019 r. dokonać wpłaty wadium w
wysokości 4.125,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości
nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , postanowienie Sądu z dnia 25.07.2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802.

2019-10-04T14:46:53+00:00