Syndyk sprzeda działki w gm. Brochów po 8-10 zł za m 2

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

przetarg nieaktualny

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości gruntowych położonych:

w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8  2 działki po 1623 m 2 , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha – 10 zł /1 m2/ i 3,8974 ha/ 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto. 8-10 zł za 1 m2

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 1623 m 2 o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto. / 8-10 za 1 m2

– 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 1623 m2 o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,/ 4,70 zł za 1 m2/

w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek o nr

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto./ 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto./ 4,70 m2 za 1 m2/

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Syndyka : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13, do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 18 sierpnia 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranych nieruchomości określonych powyżej na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl

Działki Wólka Smolna 2

Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości należącej do upadłego Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEORGE- POL

Par.1

Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości Jerzego Siemiatyckiego w upadłości ./ sygn.akt X GUp 71/13/

Par.2

Przedmiotem przetargu są następujące składniki majątkowe w postaci nieruchomości gruntowych o statusie rolnym , położonych na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową , nr ewidencyjne działek i nr ksiąg wieczystych z cenami wywoławczymi brutto:

1. położenie : Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8  2 działki po 1623 m 2 , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha – 10 zł /1 m2/ i 3,8974 ha/ 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto. 8-10 zł za 1 m2

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 1623 m 2 o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto. / 8-10 za 1 m2

– 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 1623 m2 o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,/ 4,70 zł za 1 m2/

2. położenie: Konary Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek o nr:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto./ 10 zł za 1 m2/

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto./ 4,70 m2 za 1 m2/

 

Nieruchomości będące przedmiotem zbycia zostały opisane w opisie i oszacowaniu z dnia 10.02.2016 sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego upr.nr 2957.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy z dnia 9 czerwca 2017 zezwolono syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości po obniżonej cenie, zgodnie z wnioskiem syndyka z dnia 5 czerwca 2017 r.

 

Par.3

1.Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:

  • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty na jedną nieruchomość spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
  • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .

2. Informację o zamiarze sprzedaży syndyk upublicznia co najmniej na 10 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie na portalach internetowych.

Par.4

1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem – Oferta na zakup nieruchomości Jerzego Siemiatyckiego X GUp 71/13 . Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

Par.5

Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :

  • dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
  • oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
  • w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  • wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:

– w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;

– w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem ;

f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;

g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h. dowód wpłaty wadium.

i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu nieruchomości w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez Syndyka.

Par.6

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 18 sierpnia 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranych nieruchomości określonych powyżej na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.

3.Oferenci , którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.

4.Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu , będzie zwrócone na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.

5.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana przez syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

6.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez syndyka lub nie zawarciu umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty sporządzenia protokołu z wyboru oferty przez Syndyka , wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości .

Par.7

1.Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68 m 52 .

2.Szczegółowe warunki sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

3.Po stwierdzeniu , iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4 , Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji ( licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia) , który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.

5.Wyboru oferty dokona Syndyk.

Par.8

1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .

2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :

– spełnienie wymogów określonych w par.5;

-wpłata wadium określonego w par.6;

– najwyższa zaoferowana cena nabycia brutto w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.2.

– w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.

3.Wybrany Oferent powinien:

– przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez syndyka potwierdzonego protokołem ,

– wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).

– pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,

– w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie.

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza .

Par.9.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Par.10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe .

Działki Wólka Smolna 1 Działki Wólka Smolan 3 Działki gmina Brochów3 Działki gmina Brochów 2 Działki gm. Brochów mapa1 Działki gmina Brochów 1

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2018-12-06T23:35:08+00:00