Przetarg na działki w powiecie sochaczewskim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn. akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w całości poniższych nieruchomości gruntowych , z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w miejscowościach :

w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie , o pow. łącznej 13,5890 ha , składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8,  dwie działki po 0,1623 ha , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 18.632,00 zł brutto.

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 254.695,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/16- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 215.221,00 zł brutto

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 18.632,00 zł brutto,

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 103.538,00 zł brutto.

– 214/11, 214/12 po 1623 m2 , 214/13 – 0,1624 ha o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 27.954,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0404 ha , KW PL1O/00029402/1, cena wywoławcza 676,50 zł brutto,

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , KW PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 36.223,50 zł brutto,

w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj. mazowieckie, o pow. łącznej 1,8005 ha składającej się z działek o nr:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 64.064,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 10.364,00zł brutto.

Cena łączna wywoławcza wynosi 750.000,00 zł /słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13, do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 17 sierpnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 37.500,00 zł / słownie : trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych/ na rachunek bankowy masy upadłości :

Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej

nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965

Otwarcie komisyjne złożonych ofert w przetargu odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / przetargi upadłościowe/

Warunki przetargu:  https://kancelaria-golebiowska.com.pl/2018/08/02/warunki-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-miejscowosci-wolka-smolana-i-konary-leg-gmina-brochow/

Konary Łęg mapa

Działki gmina Brochów 2 Działki gmina Brochów 1

2018-11-17T12:22:11+00:00