Przetarg na działkę z budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym w miejscowości Przetarg na działkę z budynkiem , w powiecie sandomierskim

przetarg nieaktualny

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / wcześniej Czaja/ , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 364/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 340 o pow. 3 100 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym , o pow. użytkowej 158,90 m. kw. , położonej w miejscowości Gierlachów na terenie gminy Dwikozy , w powiecie sandomierskim , woj. świętokrzyskie , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KWI1S/00021311/9 za cenę nie niższą , niż 285 000,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 22 lutego 2018 r. na adres : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Anity Czaja.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 12.20 , w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa w sali 14.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.250,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Anita Czaja / obecnie Danielska/ w upadłości

nr rach. 38 1090 2590 0000 0001 3465 8108

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , na podst. art. 320 pkt.1 w zw. z art. 491 /2/ ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 prawo upadłościowe , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 25 grudnia 2017 r. , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 364/17.

Gierlachów gmGierlachów domDziałka 340 GierlachówDwikozy

2018-11-17T12:18:37+00:00