PIT za 2014 po terminie, co robić?


Wysłanie rocznego zeznanie podatkowe z opóźnieniem, zagrożone jest możliwością naliczenia z tego tytułu kary. Wyjściem z sytuacji staje się czynny żal lub wniosek o niepodleganie karze.

Kary za niedopełnienie obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie deklaracji podatkowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Niemniej jednak, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  Niższa kara wystąpi gdy uszczuplenie lub narażenie nie przekroczy ustawowego progu, przez który należy rozumieć pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia (7500 zł). Za niezłożoną w terminie do 30 kwietnia deklarację PIT za rok poprzedni, podatnik może zostać ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe. Wysokość kary wahać się może od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość kary uzależniona jest od wartości minimalnego wynagrodzenia. Z reguły taka kara to kilkaset złotych.

Może zdarzyć się, że podatnik:

1.       nie złoży w terminie deklaracji rocznej ale podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),

  1. złoży deklarację w terminie ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakujący podatek,
  2. nie złoży deklaracji podatkowej oraz nie zapłaci podatku w terminie.

Przyczyny takich sytuacji mogą być bardzo różne i uzasadnione.

W zasadzie nie ma możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu złożenia deklaracji rocznej w podatku dochodowym. Opóźnienie z reguły kończy się nałożeniem kary, chyba że podatnik w porę złoży wniosek o zastosowanie czynnego żalu lub też wystąpi o odstąpienie kary. Obie metody zastosować można już po 30 kwietnia 2015 r.

Wniosek o zastosowanie czynnego żalu z powodu nie złożenia zeznania podatkowego w terminie.

 W przypadku czynnego żalu istotne jest jednak, by organ dowiedział się o spóźnieniu jeszcze przed datą, w której sam staje się świadomy, że podatnik popełnia czyn karalny. W 2015 r. wyłącznie wysyłka deklaracji podatkowej w połączeniu z dołączonym czynnym żalem w piątek 1 maja, pozwoli na dostosowanie się do tego warunku.

Składając czynny żal, warto dokonać tego osobiście w urzędzie skarbowym, ewentualnie elektronicznie (z wykorzystaniem e-podpisu lub konta na ePUAP). Pojawiając się osobiście w urzędzie i przedstawiając pismo w którym podatnik łącznie ze złożeniem deklaracji ujawnia opóźnienie, zyskuje czas, w którym organ skarbowy nie byłby jeszcze świadomy popełnienia czynu karalnego (gdyby bowiem podatnik wysłał 30 kwietnia deklarację pocztą, mogłaby ona trafić do urzędu w dniach 4-5 maja, a zatem złożenie czynnego żalu 1 maja pozwala jeszcze na działanie w okresie niewiedzy organu podatkowego o niedopełnieniu terminu).

Czynny żal wynika z faktu, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Wniosek o odstąpienie kary – gdy organ będzie już świadomy błędu podatnika

Złożenie wniosku o niepodleganie odpowiedzialności i odstąpienie od kary jest instytucją proceduralną inną niż czynny żal i bardziej sformalizowaną. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary wyłącznie:

  • za przestępstwa skarbowe – zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny;
  • za wykroczenia skarbowe – w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.

W takich przypadkach zachowanie sprawcy, szczególne sytuacje losowe lub siła wyższa, która spowodowała opóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej może być podstawą do odstąpienia od ukarania. Przykładowo, wniosek powinien być uwzględniony w przypadku śmierci osoby najbliższej w ostatnich dniach rozliczeń podatkowych, powódź uniemożliwiająca złożenie deklaracji, pozostawanie w miejscowości, w której nie było żadnej możliwości wysyłki deklaracji podatkowej, ciężka choroba.

Kancelaria Podatkowo Prawna Małgorzaty Kardas Gołębiowskiej udziela porad w tego typu problemach podatników. Kontakt

Kary za niedopełnienie obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie deklaracji podatkowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Niemniej jednak, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  Niższa kara wystąpi gdy uszczuplenie lub narażenie nie przekroczy ustawowego progu, przez który należy rozumieć pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia (7500 zł). Za niezłożoną w terminie do 30 kwietnia deklarację PIT za rok poprzedni, podatnik może zostać ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe. Wysokość kary wahać się może od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość kary uzależniona jest od wartości minimalnego wynagrodzenia. Z reguły taka kara to kilkaset złotych.

Może zdarzyć się, że podatnik:

1.       nie złoży w terminie deklaracji rocznej ale podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),

  1. złoży deklarację w terminie ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakujący podatek,
  2. nie złoży deklaracji podatkowej oraz nie zapłaci podatku w terminie.

Przyczyny takich sytuacji mogą być bardzo różne i uzasadnione.

W zasadzie nie ma możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu złożenia deklaracji rocznej w podatku dochodowym. Opóźnienie z reguły kończy się nałożeniem kary, chyba że podatnik w porę złoży wniosek o zastosowanie czynnego żalu lub też wystąpi o odstąpienie kary. Obie metody zastosować można już po 30 kwietnia 2015 r.

Wniosek o zastosowanie czynnego żalu z powodu nie złożenia zeznania podatkowego w terminie.

 W przypadku czynnego żalu istotne jest jednak, by organ dowiedział się o spóźnieniu jeszcze przed datą, w której sam staje się świadomy, że podatnik popełnia czyn karalny. W 2015 r. wyłącznie wysyłka deklaracji podatkowej w połączeniu z dołączonym czynnym żalem w piątek 1 maja, pozwoli na dostosowanie się do tego warunku.

Składając czynny żal, warto dokonać tego osobiście w urzędzie skarbowym, ewentualnie elektronicznie (z wykorzystaniem e-podpisu lub konta na ePUAP). Pojawiając się osobiście w urzędzie i przedstawiając pismo w którym podatnik łącznie ze złożeniem deklaracji ujawnia opóźnienie, zyskuje czas, w którym organ skarbowy nie byłby jeszcze świadomy popełnienia czynu karalnego (gdyby bowiem podatnik wysłał 30 kwietnia deklarację pocztą, mogłaby ona trafić do urzędu w dniach 4-5 maja, a zatem złożenie czynnego żalu 1 maja pozwala jeszcze na działanie w okresie niewiedzy organu podatkowego o niedopełnieniu terminu).

Czynny żal wynika z faktu, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Wniosek o odstąpienie kary – gdy organ będzie już świadomy błędu podatnika

Złożenie wniosku o niepodleganie odpowiedzialności i odstąpienie od kary jest instytucją proceduralną inną niż czynny żal i bardziej sformalizowaną. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary wyłącznie:

  • za przestępstwa skarbowe – zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny;
  • za wykroczenia skarbowe – w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.

W takich przypadkach zachowanie sprawcy, szczególne sytuacje losowe lub siła wyższa, która spowodowała opóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej może być podstawą do odstąpienia od ukarania. Przykładowo, wniosek powinien być uwzględniony w przypadku śmierci osoby najbliższej w ostatnich dniach rozliczeń podatkowych, powódź uniemożliwiająca złożenie deklaracji, pozostawanie w miejscowości, w której nie było żadnej możliwości wysyłki deklaracji podatkowej, ciężka choroba.

Kancelaria Podatkowo Prawna Małgorzaty Kardas Gołębiowskiej udziela porad w tego typu problemach podatników. Kontakt

2015-04-29T14:47:56+00:00