PIT 2013. Ulga rehabilitacyjna.

W zeznaniu rocznym za rok 2013 z odliczeń na rehabilitację mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby na których utrzymaniu pozostają w tym roku osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 9120 zł. Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinalizowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku częściowego sfinansowania (dofinansowania) wydatków odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną). Osoba nie wykazująca dochodu nie może dokonać odliczeń.

Kto jest osobą niepełnosprawną?

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna mająca prawne potwierdzenie swojej niepełnosprawności to osoba posiadająca:

 • orzeczenie zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

 • decyzję przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną,

 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny – inaczej: I grupa inwalidzka; całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 • umiarkowany – inaczej: II grupa inwalidzka; całkowita niezdolność do pracy;

 • lekki – inaczej: III grupa inwalidzka.

Dwa rodzaje odliczeń:

 • Limitowane, dokonywane do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż ustalona granica. Wydatków poniesionych powyżej tej granicy nie można odliczyć. W przypadku tych wydatków nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej osoba niepełnosprawna jest obowiązana przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczeń, np.: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Limitowane wydatki to:

  • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, do kwoty 2.280 zł w całym roku podatkowym,

  • koszty utrzymania psa asystującego osobie niewidomej i niedowidzącej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz osobie z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym,

  • koszty używania samochodu osobowego, ( własność lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym.

 • Nielimitowane – pozwalające na odliczenie całej kwoty poniesionego wydatku w roku podatkowym, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Nielimitowane wydatki to:

  • adaptacja i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

  • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

  • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

  • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do I grupy inwalidztwa,

  • opłacanie tłumacza języka migowego,

  • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

  • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką transportu sanitarnego (W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – odliczenie dotyczy także wydatków poniesione na inne środki transportu),

  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładach rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

Ulga na leki w roku 2013 przepisane osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę.

Ta ulga rozliczana jest inaczej. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Odliczenia kosztów poniesionych na leki można dokonać na podstawie faktur albo innych dokumentów potwierdzający, że to podatnik poniósł koszty i z których można określić wysokość poniesionego wydatku oraz osoba niepełnosprawna musi mieć pisemne zalecenie od lekarza specjalisty stosowania leków stale lub czasowo, np. recepta, karta pacjenta.

 W naszej kancelarii pomożemy wypełnić PIT 2013 zapraszamy: kontakt

2013-12-03T11:12:31+00:00