Odliczenia w PIT 2015 z tytułu wpłaty na emeryturę IKZE

Odliczenia w PIT 2015 z tytułu wpłaty na emeryturę IKZE

Odliczanie kwot wpłacanych na indywidualne konta zabezpieczenia społecznego IKZE możliwe jest już w roku wpłaty, w którym dokonuje się wpłaty. W momencie wypłaty, kwoty wypłacane są opodatkowane, jednak podatnik wcześniej korzysta z ulgi podatkowej na IKZE w roku wpłaty. Dlatego końcowo jest on w lepszej sytuacji, niż podatnik korzystający z IKE, które zwolnione jest z podatku dopiero w momencie wypłaty.

Kto może skorzystać z ulgi wpłat na IKZE

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania:

  • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
  • Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),

Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE podatnik:

  • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
  • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
  • rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
  • składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia, tzn. możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Ile można odliczyć na IKZE

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna lecz niezapłacona nie upoważnia do doliczeń. Podstawą rozliczenia ulgi będą dowody wpłat na rzecz IKZE wskazujące kto, komu ile i za co zapłacił. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Brak dowodu uniemożliwia korzystanie z ulgi.

Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku) ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota ta wynosi 4750,80 zł.
Ograniczenie obowiązuje również w przypadku opłacenia składek zaległych, tj. maksymalną kwotę roczną liczy się dla wszystkich wpłacanych w danym roku składek, w tym tych zaległych. Są one odliczane w roku podatkowym, w którym dokonuje się ich zapłaty, a nie w roku, za który są należne. W takim przypadku możliwe jest, że kwota wpłaty przekroczy wskazaną powyżej górną kwotę rocznego odliczenia. Wówczas odliczeniu podlegać może wyłącznie wspomniana górna granica odliczenia.

Różnie w odliczeniach na IKE a IKZE

Nie ma możliwości zaliczania na rzecz ulgi podatkowej składek przekazywanych na rzecz IKE. Wyłącznie składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Możliwe jest natomiast prowadzenia dwóch kont – IKE oraz IKZE – i korzystanie z ulgi podatkowej tylko w ramach składek na IKZE.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i indywidualnej porady porady prosimy kontować się z naszą kancelarią.

 

2016-04-08T14:04:34+00:00