Odliczenia od dochodu w PIT 2015 z tytułu darowizn.

Odliczenia od dochodu w PIT 2015 z tytułu darowizn.

Darowizna na cele kościelne

Darowizny na działalność kościołów dzieli się na dwie zasadnicze grupy. Obie pozwalają na ulgi podatkowe, chociaż ich górna wartość zależy od rodzaju i charakteru uczynionej darowizny.

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:

1. na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),

2. na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych na podstawie umów).

Dokonując darowizny należy zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg podatkowych zamierza się korzystać, ale również, czy poniesione wydatki i otrzymane darowizny zostały prawidłowo udokumentowane.

Ad. 1. W przypadku darowizny na cele kultu religijnego odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

 

Kwota odliczenia 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

 

Do sumy 6% tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.

Odrębnie traktujemy przelewy na Kościół – na cele kultu religijnego, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu 6% nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

 

Innym rodzajem ulgi jest darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościołów. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

 

Darowizny w pieniądzu i w naturze

 

Przekazana darowizna nie musi odbywać się w formie wyłącznie pieniężnej. Darowizną na cele kultu religijnego może być również świadczenie w naturze, np. drewno do budowy elementów ołtarza. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Nie oznacza to, że wartość darowizny to cena brutto, a jedynie cenę netto podwyższa nadwyżka VAT, której nie da się odliczyć w działalności podatnika. Wartość darowizny ustala się według umowy darowizny, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych.

 

Wymagane dokumenty do odliczenia darowizny na cele kultu religijnego:

W deklaracji podatkowej podatnik wskazuje: wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Te dane wpisuje się do załącznika – PIT/O – w części D. Nie na potrzeby załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy dopiero w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Darczyńca przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, darujący inne rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) – w przypadku darowizny innej niż pieniężna. Dane personalne darczyńcy są elementem obowiązkowym.

 

Darowizny na cele pożytku publicznego

Darowizny na cele publicznie i społecznie odlicza się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2015 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

 

Darowizna a 1% na OPP

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się.

 

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy: kwotę przekazanej darowizny,

kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

2016-03-30T23:57:19+00:00