Nowości w przepisach o VAT od 1 października 2013

Ustawa z 26 lipca 2013 r. wprowadza od 1.10.2013r. zmiany w odniesieniu do obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Celem jest zmniejszenie ilości wyłudzeń podatkowych.

W stosunku do części towarów wrażliwych (patrz niżej lista) będzie stosowany mechanizm odwróconego VATu. To znaczy, że odpowiedzialnością za rozliczenie podatku VAT obarczony zostanie nabywca, a nie dostawca.

Zastosowanie mechanizmu odwróconego VATu będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy spełnione zostaną jednoczesnie następujące warunki:

a/dostawcą jest czynny podatnik VAT,

b/nabywcą jest podatnik VAT,

c/dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Towary wrażliwe wylistowane zostały w dodanym do ustawy załączniku 13. Są to trzy grupy towarów:

Pierwszą z nich stanowią wyroby stalowe:

 • Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali.
 • Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali.
 • Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali.
 • Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej 406,4 mm, ze stali.
 • Pozostałe rury i przewody rurowe o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej 406,4 mm, ze stali.
 • Rury i przewody rurowe o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej 406,4 mm, ze stali.
 • Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali.
 • Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali.
 • Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali.

Drugą grupę towarów wrażliwych stanowią paliwa, a mianowicie:

 • Benzyny silnikowe, oleje napędowe oraz gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym).
 • Oleje opałowe i smarowe (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym).

Trzecia grupa towarów wrażliwych to złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu i proszku (PKWiU 24.41.20.0).

Zmiana w przepisach spowoduje stosowanie tylko miesięcznych okresów rozliczenia VAT. Kwartalnego rozliczenia podatku będą mogli dokonywać tylko przedsiębiorcy:

– których wartość netto dostaw towarów wrażliwych w żadnym miesiącu danego kwartału oraz ostatnich czterech kwartałów nie przekroczy łącznie 50.000 zł lub kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży netto.

-tankujących paliwa tylko na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów.

-dostarczających gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

 

W przypadku reszty towarów wrażliwych zastosowany będzie mechanizm solidarnej odpowiedzialności podatkowej.

„Nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego” – z komunikatu Kancelarii Prezydenta.

Po bardziej szczegółowe informacje i porady zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

 

 

2013-09-30T18:08:36+00:00