Nowe zwolnienia podatkowe w PIT od 2015 roku

Od 01.01.2015 r. wchodzi w życie wiele zmian w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto je poznać planując dochody w roku 2015.

1. Rozszerzono zakres zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw o normatywne źródła prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p. zm.) – art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z p.zm.).

2. Dodano zwolnienie od podatku dochodowego kwot otrzymanych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – art. 21 ust. 1 pkt 3e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez żołnierzy zawodowych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22.06.995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz.1367, z p. zm.) – dodano lit. b w pkt 49.

4. rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o nagrody związane ze sprzedażą premiową usług.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2014 / 2015

1. Dodano zwolnienie od podatku dochodowego dodatku energetycznego otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z 10.04.997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); art. 21 ust. 1 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Dodano zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu, o którym mowa w przepisach prawa cywilnego – art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

1. Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z p. zm.) – art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

3. Dodano zwolnienie z opodatkowania kwoty określonej zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy, tj. zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci.

  1. Wprowadzono zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ( art. 21 ust. 1 ustawy o PIT dodano pkt 141) opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych wprowadzono ustawami:

  1. Ustawą z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478):
  2. Ustawą z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662);
  3. Ustawą z dnia 23.10.2014 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644);
  4. Ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)
2015-01-07T11:52:26+00:00