Nowe zasady wystawiania faktur od 01.01.2013r.

Zniesiono oznaczenie FAKTURA VAT pozostaje słowo FAKTURA.

Faktura powinna zawierać:

 1. Datę jej wystawienia

 2. Kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę

 3. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

 4. Numery NIP nabywcy i sprzedawcy

 5. Datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży

 6. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi

 7. Miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

 8. Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)

 9. Kwoty wszelkich rabatów

 10. Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

 11. Stawkę podatku

 12. Sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

 13. Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

 14. Kwotę należności ogółem

Dodatkowo faktura powinna zawierać:

 1. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez „Małego podatnika” – wyrazy „metoda kasowa”

 2. W przypadku faktur wystawionych w naszym imieniu, przez podatnika na rzecz, którego dokonaliśmy sprzedaży – wyraz „samo fakturowanie”

 3. W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży – wyrazy „procedura marży dla biur podróży”

 4. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża – odpowiednio wyrazy „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”

 5. W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towaru lub usługi (dotyczy także wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy towarów i świadczenia usług – wyrazy „odwrotne obciążenie”

 6. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych przez podatników zwolnionych z VAT– wskazanie:

  1. Przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

  2. Przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

  3. Innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Faktura, której kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro może nie zawierać danych:

 1. imion i nazwisk lub nazwy nabywcy towarów lub usługi oraz jego adresu;

 2. miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług;

 3. ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwot podatku (ceny jednostkowej netto);

 4. wartości netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług;

 5. stawki podatku;

 6. sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku;

 7. kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

2013-01-08T01:21:51+00:00