Kto i jak składa roczną deklarację podatkową PIT 2014

W ostatnim miesiącu roku przygotowujemy się do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Liczymy przychody, odejmujemy koszty i sprawdzamy jaki wychodzi dochód. Warto więc przypomnieć kto, kiedy i z tytułu jakich przychodów, oraz jaką drogą będzie składał podatkową deklarację roczną PIT 2014.

Kto nie musi składać deklaracji podatkowej PIT 2014?

Część podatników nie opłacających w Polsce podatków nie składa deklaracji podatkowej, jednak nie wszyscy. I tak deklaracji nie złożą:

  1. Podatnicy, którzy uzyskali dochód jedynie do kwoty zwolnionej z opodatkowania.
  2.  Podatnicy, którzy nie uzyskał ani złotówki przychodu. Nie składają deklaracji również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwali, a w roku 2014 taki przychód nie wystąpił.
  3.  Podatnicy, którzy nie uzyskiwali przychodów na terytorium kraju a umowa międzynarodowa wskazywała na metodę rozliczania podatków przez zwolnienia z progresją – cała kwota jest bowiem zwolniona z opodatkowania.

 

Kto składa deklarację roczną PIT 2014.

Zeznanie roczne PIT za rok 2014 złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z roku podatkowego, a prawem podatnika jest – wykazanie kosztów uzyskania przychodów lub straty z lat poprzednich. Deklaracja z wykazaną stratą może okazać się przydatna w następnych latach, ponieważ strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej jednak niż 50% straty rocznie).

Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom uzyskania, powinien złożyć podatkową deklarację roczną PIT 2014. Kwota przychodu nie jest tak ważna jak fakt ich uzyskiwania.

Gdy podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 r. (dane za rok 2014) – musi złożyć deklarację, choć podatek wyniesie zero złotych. Gdy w wyniku rozliczenia w ciągu roku, płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki to podatnik otrzyma zwrot podatku.

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione. Przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację podatkową się nie wpisuje.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli podatnik, poza przychodami zagranicznych zwolnionymi, osiąga w kraju przychody podlegające opodatkowaniu, to deklarację powinien złożyć. Wykaże w niej przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione (zagraniczne przychody mogą wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (będą rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).

Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to złoży w Polsce deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika.

 

Terminy składania zeznań podatkowych:

2 lutego 2015 r. :

PIT-16 (karta podatkowa)

PIT-19A (duchowni)

PIT-28 (płatnicy ryczałtu)

2 marca 2015 r. :

PIT-40 (pracodawcy za pracowników)

PIT-40A  (ZUS za świadczeniobiorców)

 

30 kwietnia 2015 r.:

PIT-36 ( prowadzący działalność gospodarczą)

PIT-36L (podatnicy podatku liniowego)

PIT-37 (pracownicy)

PIT-38 (osiągający przychody z giełdy)

PIT-39 (osiągający przychody z nieruchomości)

Termin końcowy mija każdego wskazanego dnia o godzinie 23:59. Za opóźnienia naliczane są kary.

 

Nierezydenci podatkowi zeznanie składają do dnia opuszczenia terytorium kraju (również w trakcie roku podatkowego), jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a jeśli do upływu terminów ustawowych nie opuszczają oni kraju – obowiązują ich terminy wskazane powyżej.

 

Jeżeli jednak podatnik nierezydent wybrał:

– rozliczenie wspólnie z małżonkiem,

– rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci

– wstępnie zdecydował rozliczać przychody ryczałtem (art. 29 ustawy o PIT), a następnie zmienił      decyzję i zdecydował się rozliczyć je na zasadzie skali podatkowej (czyli tak jak polski      rezydent podatkowy),

to zeznanie składa zawsze w terminach standardowych. Do zeznania ma wówczas obowiązek dołączyć certyfikat rezydencji.

Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Daty wskazane uwzględniają już przesunięcie ostatecznych terminów złożenia zeznania ze względu na to, że wypadały w dzień wolny od pracy.

 

Jaka drogą można złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT 2014?

  1. Przekazanie zeznania podatkowego w okienku podawczym Urzędu Skarbowego.

Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii, która będzie przechowywana przez podatnika do przedawnienia zobowiązań podatkowych wykazanych na deklaracji. Takie poświadczenie nie jest obowiązkowe, więc podatnik sam powinien zadbać, by stempel Urzędu Skarbowego łącznie z datownikiem znalazł się na kopii formularza

  1. Wysłanie zeznania podatkowego w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru.
  2. Nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Nadanie deklaracji podatkowej pocztą korzystne jest dla składających deklarację po zamknięciu budynku Urzędu Skarbowego. Przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Termin zachowany będzie oczywiście w przypadku jeśli deklarację wyśle się w ustawowym terminie. Liczy się zatem data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do Urzędu Skarbowego. Przesłanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany (w szczególności – nie dojdzie do zachowania terminu, gdy wysyłka będzie dokonana w terminie, a otrzymanie deklaracji – już po jego upływie; innymi słowy wysłanie

  1. Złożenie w polskim urzędzie konsularnym.
  2. Złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku.
  3. Złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.
  4. Złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika:

–        NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,

–         imię (pierwsze),

–        nazwisko,

–        data urodzenia,

–        kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2014 – podajemy kwoty przychodów z 2013 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2014 r.).

Potwierdzeniem złożenia deklaracji elektronicznej w terminie jest urzędowe potwierdzenie odbioru.

Jeśli nie wiesz jak i jaki druk wypełnić skontaktuj się z nasza kancelarią.

 

 

2014-12-16T00:43:19+00:00