Coraz mniej mamy czasu na rozliczenie podatków za 2013 rok

Każdy, kto przygotowuje swoje roczne rozliczenie za rok 2013 powinien zwrócić szczególną uwagę na istotne zmiany w stosynku do lat ubiegłych.

Obowiązują bowiem ograniczenia korzystania z ulgi na dzieci. i odliczenia wydatków na Internet.

Za rok 2013 odliczeniu od dochodu podlegają:

 • ulga rehabilitacyjna – tylko dla niepełnosprawnych z I lub II grupą inwalidztwa albo dla utrzymujących takie osoby (gdy dochód w roku 2013 nie przekroczył 9.120 zł ) lub dziecko niepełnosprawne do 16 r. ż.,
 • darowizny (można odliczyć maksymalnie do 6% dochodu) w trzech kategoriach:
   • na działalność pożytku publicznego,
   • na cele kultu religijnego,
   • na rzecz krwiodawstwa .
 • ulga odsetkowa na zasadzie praw nabytych dotyczy zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego do 31 grudnia 2006 r. na cel mieszkaniowy;
 • wydatki na dostęp do Internetu – od 2013 roku, jedna osoba może odliczyć wydatki na Internet tylko przez dwa kolejne lata.
 • wydatki przedsiębiorcy na zakup nowych technologii,
 • darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
 • wpłaty na indywidualne konto emerytalne IKZE,
 • zapłacone lub pobrane składki na ubezpieczenia społeczne,
 • straty poniesione w latach poprzednich, przy czym strata może pomniejszyć wyłącznie dochód uzyskany z tego samego źródła, w którym powstała.

 

Z kolei składki na Fundusz Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

 

Za rok 2013 odliczeniu od podatku podlegają:

 • ulga rodzinna – do które prawo i jej wysokość od 2013 r zależy od liczby dzieci, oraz od dochodów podatników. W przypadku osób wychowujących jedno dziecko ulga zależy od wysokości dochodów. Jeśli nie mieszczą się w określonym limicie – podatnicy nie będą mieli prawa do ulgi. Osoby, które mają dwoje dzieci, rozliczą się bez zmian. Natomiast rodziny wielodzietne mają prawo do wyższej ulgi na trzecie 139,01 zł i każde kolejne dziecko 185,34 zł. Ulgę tą rozlicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy sprawowanej nad dzieckiem opieki,
 • ulga związana z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej na zasadzie praw nabytych, a także związana z zatrudnieniem pomocy domowej,
 • zapłacone lub pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne z limitem do 7,75% podstawy wymiaru tych składek.

 

Małżonkowie, którzy chcą skorzystać ze wspólnego rozliczenia za 2013 rok, łącznie muszą spełnić trzy warunki.:

 • między małżonkami przez cały 2013 rok istnieć musiała wspólność majątkowa,
 • przez cały ubiegły rok byli małżeństwem, oboje złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie. Wystarczy w tym celu zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu zeznania podatkowego,
 • zarówno mąż, jak i żona muszą się też podpisać na druku PIT.

Gdy przynajmniej jedno z małżonków jest opodatkowane ryczałtem lub podatkiem liniowym ta forma rozliczenia nie jest możliwa. Nie dotyczy to tylko ryczałtu od najmu prywatnego.

 

Część podatników będzie zobowiązana do podawania numeru NIP na swoim zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zatrudniających np. pomoc domową lub opiekunkę do dziecka, za którą odprowadzają podatek i składki ubezpieczeniowe. Pozostałe osoby powinny podawać jako swój numer identyfikacyjny numer PESEL.

W razie, gdy zauważymy pomyłkę w rocznym rozliczeniu PIT, należy je złożyć ponownie na takim samym druku w trybie korekty. Należy wtedy zaznaczyć odpowiednią opcję na formularzu zeznania. Do korekty dołączamy pismo wiodące wyjaśniające przyczynę złożenia korekty. Jeżeli wiąże się to z dopłatą podatku, należy doliczyć odsetki od powstałej zaległości.

Zapraszamy do naszego biura w celu poprawnego przygotowania deklaracji PIT za rok 2013

2014-02-28T14:14:20+00:00