2/3 w prawie własności nieruchomości, położonej przy ul. Okrzei 16A w Grodzisku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1230/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
udziału w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Okrzei 16A w Grodzisku Mazowieckim woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1G/00040876/1.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 296.142,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote zero groszy).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 roku na adres: Kancelaria Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949Warszawa z dopiskiem oferta przetargowa XIX GUp 1230/19.
Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz przeprowadzenie licytacji nastąpi w dniu 24 września 2021 roku r. o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.810,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset dziesięć złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Danuty Ciechowicz w upadłości :
nr rach.bankowego: 26 1090 1014 0000 0001 4344 0834 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1230/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj 22 września 2021 r.
Operat szacunkowy, warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Aneks- operat szacunkowy

Warunki sprzedaży

Postanowienie 

2021-08-25T17:00:57+00:00