Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przydatne formularze

Przydatne formularze

Jeśli nie wiesz jak wypełnić którykolwiek z druków, skontaktuj się z naszą Kancelarią, pomożemy wypełnić.

świadectwo pracy obowiązuje od 2017

SD-3-6-zeznanie-podatkowe-o-nabyciu-rzeczy-lub-praw-majatkowych

SD-3a-6-informacja-o-pozostalych-podatnikach

SD-Z2-6-zgloszenie-o-nabyciu-wlasnosci-rzeczy-lub-praw-majatkowych

 

Druki PIT za rok  2016 zmiany w 2017

W 2017 roku obowiązują nowe wzory oświadczeń dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zmiany objęły druki: PIT-2, PIT-2A i PIT-3.

PIT 2(5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 2a (5) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 3(5) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT DS (1) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT BR (1) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.

 

PIT-28/B (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Dotyczy lat: 2014, 2015, 2016

PIT 28B (14)

PIT-14(7) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy. Dotyczy lat: 2013 , 2014, 2015, 2016

 

Form-PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy lat: 2013, 2014, 2015, 2016

 

Form-PIT-2A (4) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy lat: 2013, 2014, 2015, 2016.

 

Form-PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od… Dotyczy lat: 2014, 2015, 2016

 

Form-IFT3-IFT-3R (7) Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

IFT3-IFT-3R (8)Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy – obowiązujący od 31 stycznia 2017 r.

Form-IFT-A (5) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy. Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

IFT-A (6)Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy – obowiązujący od 31 stycznia 2017 r.

PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Dotyczy lat: 2014, 2015, 2016

 

Form-PIT-16 (14) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dotyczy 2016 roku

 

Form-PIT-16Z (13) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT-28 (19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT-28A (16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży… Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT-2K (8)– Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy lat: 2014, 2015, 2016

 

Form-PIT-36L (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Dotyczy lat: 2015, 2016

PIT_36L (12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Form-PIT-37 (22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Dotyczy lat: 2015, 2016

PIT 37 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Form-PIT-38 (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Form-PIT-39 (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 

PIT-4R (6)Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

PIT-6(12) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Dotyczy 2016 roku

 

Form-PIT-8C (8) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT B (14) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

 

PIT-CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

 

 Form-PIT D (25) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT D (26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)

Form-PIT M (7)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT O (21) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. Dotyczy lat: 2015, 2016

PIT 0 (22)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-R (18) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT Z (6) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego… Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-PIT-ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Dotyczy lat: 2014, 2015, 2016

 

Form-SSE-A (2) Wykaz udziałów w spółkach. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

Form-SSE-RA (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą. Dotyczy lat: 2015, 2016

 

PIT-CFC (1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Form-PIT-40A-11A (18) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Dz.U. 2015, poz. 160

 

Form-PIT-40 (22) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2015 r.

 

PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 2014, poz. 1634

 

IFT1/IFT1R(12)  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.

IFT1/ IFT 1R (13)Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

Form-PIT-36 (22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r.

PIT 36 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.

Form-PIT-37 (22)  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r.

PIT 37_(23)  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-11 (22) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

PIT 11 (23)Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Zgłoszenia

NIP-2 (10) zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem.  Druk NIP-2(9) obowiązuje od 9 kwietnia 2014 r.

NIP-2A (6)informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Druk NIP-2/A(6) obowiązuje od 9 kwietnia 2014 r.

NIP-C (5) informacja o miejscach prowadzenia działalności. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych wzór formularza NIP-C(5) utracił moc z dniem 09.04.2014 r.

NIP-B (5) informacja o rachunkach. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych wzór formularza NIP-B(5) utracił moc z dniem 09.04.2014 r.

NIP-7 (3 ) zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.

NIP-8 (1) zgłoszeni identyfikacyjne zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

NIP-D (7) informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

NIP-5w (6) wniosek informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej

ZAP-3 (3) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
UMOWA O DZIEŁO
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
ZUS RMUA  raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

Ewidencja dla podatku VAT

Nowe druki 2015:

VAT-7(15) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług – obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

VAT-9(M) Deklaracja dla podatku od towarów i usług – obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

VAT-8(6) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług – obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

VAT-7k(9) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług – obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

VAT-7D(6) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług – obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

 

 

Ewidencja przebiegu pojazdu na VAT:

ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT  1 strona

ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT 4 strony

ewidencja przebiegu pojazdu dla, celów VAT 10 stron

formularz-VAT-26  (1) informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności

Ewidencja przebiegu pojazdu dla VAT,  gdy samochodu używa inna osoba niż pracownik

Umowa używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych

 

VAT5 -potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

VAT-5ue -potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-R (11) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

VAT-21 (2 ) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania o rezygnacji z  wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

VAT-13 (1) deklaracja dla podatku od towarów usług przedstawiciela-podatkowego

VAT-12 (2) skrócona deklaracja dla podatek od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie-ryczałtu

VAT-10 (4)deklaracja dla podatku od towarów-i-usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-9m (3) deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8 (5) deklaracja dla podatku od towarów i usług składana przez podatników zobowiązanych wyłącznie do rozliczania wewnatrz wspólnotowego nabycia towarów

VAT-7K (8) deklaracja dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne

VAT-7 (14) deklaracja dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne,  stosuje się począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r.

VAT-ZD (1) zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

VAT-Z (4) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-7D (5) deklaracja dla podatku od towarów i usług za okres kwartalne

VAT-IM/A (1) informacja o dokonanym imporcie

VAT-IM (2) deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

 

wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego o potwierdzenie że podatnik dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

wzór wniosku o szacunkowe ustalenie proporcji sprzedaży o różnej stawce VAT

Odliczenia wydatków poniesionych na remont

VZM-1c (2)wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23

VZM-1b (4) wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych-podatkiem VAT wg stawki 22

VZM-1a (4) wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22

VZM-1 (5) wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 10.5.2004r-do dnia 31.12.2013r
Ustanowienie prokury
UMOWA ZLECENIE

Faktura VAT od 01.01.2011r.
Ewidencja przebiegu pojazdu
Curriculum vitae

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close