Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • dla osób fizycznych prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
 • dla spółek jawnych i spółek partnerskich, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód,
 • dla spółek cywilnych osób fizycznych.

Limit obrotów do prowadzenia ewidencji ryczałtowej?

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2016 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2015 r. nie przekroczyły kwoty 106.092,50 zł.

Po przekroczeniu limitu podatnicy są zobowiązani do przejścia w kolejnym roku na podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Na czym polega opodatkowanie zryczałtowane?

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu bez odejmowania kosztów działalności. Nie ustala się rzeczywistych dochodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozliczenie ryczałtowe  dokonuje się ze stosunkowo niskimi stawkami podatków ryczałtowych, dlatego, że nie uwzględnia się kosztów:

 • za działalność usługową podatek ryczałtowy wynosi 8,5 proc.
 • za działalność produkcyjną – 5,5 proc.
 • za sprzedaż – 3 proc.

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie można łączyć z innymi dochodami opodatkowanymi, dlatego nie wpływają na zmniejszenie czy zwiększenie podatku.

Dla kogo najwygodniejsze jest rozliczenie ryczałtowe?

Ryczałt od przychodów jest najlepszym sposobem rozliczenia dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą i nie mających wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba rozliczająca działalność ryczałtowo która wie, jakie przychody może osiągnąć, dzięki rozliczeniom ryczałtowym zna wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach i prowadzi uproszczoną formę księgowania (bez księgowania kosztów).

Zakres usług biura dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów VAT (tylko dla płatników VAT),
 • obliczanie podatku VAT (dla płatników VAT),
 •  sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dla płatników VAT),
 • weryfikacja dokumentów źródłowych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28,
 • wypełnienie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • porady ekonomiczno-finansowe
 • porady podatkowe

Jeżeli potrzebujecie Państwo innego rodzaju usługi, prosimy o kontakt z nami . Chętnie odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę pod indywidualne potrzeby!

 2.   Książka Przychodów i rozchodów

 • dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
 • dla spółek partnerskich i spółek jawnych,
 • dla spółek cywilnych osób fizycznych,
 • dla osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (jeżeli zgłosiły one zamiar prowadzenia tej ewidencji), duchownych którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Powyższe podmioty prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, gdy ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 800 000 euro w przeliczeniu na złote polskie wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Jeżeli w danym roku obrót taki podatnik przekroczy, od następnego musi zaprowadzić księgi handlowe

Książka przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze.

Księga przychodów jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały. W innych sytuacjach korzystniejsze są ryczałty.

Zakres usług biura dla prowadzących Książkę przychodów i rozchodów

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT (dla płatników VAT), łącznie z rejestrem odliczeń za tzw. “złe długi”(zmiany przepisów od 2013r.)
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • obliczanie podatku VAT (dla płatników VAT), łącznie z odliczeniami za tzw. “złe długi” (zmiany przepisów od 2013r.)
 • obsługiwanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
 • sporządzanie okresowych raportów i analiz na życzenie klienta,
 • porady ekonomiczno-finansowe ,
 • porady podatkowe

Jeżeli potrzebujecie Państwo innego rodzaju usługi, prosimy o kontakt z nami . Chętnie odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę pod indywidualne potrzeby!

 3. Pełna Księgowość

– dla przedsiębiorstw, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 2.000.000 EUR,

– dla spółek kapitałowych ( spółka akcyjna i spółka z o.o.),

– dla spółek osób prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, wymaga fachowej obsługi.

 Co daje prowadzenie pełnej księgowości ?

Pełna księgowość, inaczej: księgi handlowe to najbardziej zaawansowany i sformalizowany sposób prowadzenia księgowań. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga zatrudnienia specjalisty lub zlecenia księgowości do uprawnionego biura rachunkowego (nie wszystkie mają uprawnienia do prowadzenia ksiąg handlowych).

Prawidłowo prowadzone księgi handlowe dają pełny obraz stanu finansów firmy, umożliwiają bieżące monitorowanie stanu przychodów, kosztów, zapasów, należności i zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont księgowych, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Zakres usług biura rachunkowego dla pełnej księgowości:

 • opracowanie planu kont,
 • prowadzenie pełnej (syntetycznej i analitycznej) ewidencji  księgi rachunkowej:
 • dziennik,
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • odrębnie sporządzony inwentarz.
 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje VAT,
 • obliczanie podatku VAT,  łącznie z korektami za tzw. “złe długi” (zmiany przepisów od 2013r.)
 • obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
 • przygotowanie i wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i dla banków,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • bieżący audyt, badanie dokumentów pod względem formalnym. Informowanie o błędach,
 • bieżące informowanie firm o zmianach w obowiązującym stanie prawnym  oraz udzielanie objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii podatkowych i dokumentacyjnych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków,
 • studia wykonalności, analizy finansowe, analizy ekonomiczne, budżety, sporządzanie bilansów,
 • badanie bilansów przez biegłego rewidenta,
 • bezpieczne przechowywanie dokumentów powierzonych biuru
 • obsługa pracowników,
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych organizacji pozarządowych,
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych,
 • porady ekonomiczno-finansowe
 • porady podatkowe

Jeżeli potrzebujecie Państwo innego rodzaju usługi, prosimy o kontakt z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy dedykowaną ofertę specjalnie pod indywidualne potrzeby!

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close