Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej położonej w Radzyminie

OBWIESZCZENIE
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 85/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup ½ udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie /powiat wołomiński/ , przy ul.Słowackiego 51, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi KW nr WA1M/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu w części 8128/298162.
Cena wywoławcza 158 250 zł.
Wadium w wysokości 7 912 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 25.10.2016 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 25.10. 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10. 2016 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.
Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802.
Na stronie  http://syndyksprzeda.blogspot.com/2016/08/sygn.html :
warunki sprzedaży, postanowienie sądu, wycena nieruchomości, treść księgi wieczystej.
Drugi udział w wysokości 1/2 części lokalu zbywany będzie w drodze licytacji komorniczej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dariusza Wiercigrocha KM 404/14.

 

Sygn. akt X GUp 85/16

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w osobie:
Sędziego Komisarza SSR Marcina Krawczyka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kaflaka w przedmiocie wniosku Syndyka z dnia 20 lipca 2016 roku o wyrażenie zezwolenia na sprzedaż udziału w nieruchomości z wolnej ręki
postanawia: 
zezwolić Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kaflaka 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie (powiat wołomiński), przy ul. Słowackiego 51 dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WAM/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu działki w części 8128/298162  za cenę nie niższą niż 158.250,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na warunkach określonych w załączniku do wniosku Syndyka zatytułowanego „Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym (…)” (k.121-126), który stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

Sędzia – komisarz Marcin Krawczyk

WARUNKI SPRZEDAŻY
Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 – Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 1
Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu oferowanego na sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 – własność Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 2
Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy – współwłasność w wysokości 1/2 w odrębnym prawie:
– własność lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. użytkowej 81,28 m kw. położonego w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51, woj. mazowieckie, usytuowany na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, złożonego z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, hallu, antresoli i dwóch łazienek. Z własnością lokalu związany jest w wysokości 8128/298162 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt/ działka nr 23/12 o pow. 0,3589 ha/ oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej: WA1M/00106865/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Nr KW z której wyodrębniono lokal: WA1W/00093143/4.
Właścicielowi lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego udziału oraz sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przysługuje: prawo wyłącznego korzystania z dwóch balkonów o pow. 2.16 m kw i tarasu o pow. 14,64 m kw. przylegających bezpośrednio do lokalu oraz prawo wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego oznaczonego nr 34.
Lokal położony jest w nowym budownictwie na osiedlu strzeżonym.
Udział w nieruchomości lokalowej został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 06.05.2016 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Sobczaka upr. nr 2207.
Uwaga: drugi udział w wysokości 1/2 w lokalu, o którym mowa powyżej do Alicji Kafla, byłego małżonka.
Par.3
Cena wywoławcza za 1/2 udziału w składniku majątkowym wym. w par.2 wynosi 158.250zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto)
Par.4
1. Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:
 • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
 • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny).
2. Informację o zamiarze sprzedaży  syndyk upublicznia co najmniej 14 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych.
Par.5
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem _ Oferta na zakup udziału w lokalu w Radzyminie XGUp 85/16. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 25.10.2016
W razie przesłania oferty pocztą, kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem, o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.
Par.6
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznaną za ważną:
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr telefonu;
 • oferowaną cenę(dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
 • w przypadku przedsiębiorstw – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiot gospodarczych, nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m. in.:
 1. w przypadku, gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
 2. w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się  z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone w tym regulaminie;
 4. oświadczenie Oferenta,  że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;
 5. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 6. dowód wpłaty wadium;
 7. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Par.7
1. Wadium w wysokości 7912 zł, należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 25.10.2016r.
2. O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku upadłości o którym można w pkt. 1, nie zaś data z dowodu wpłaty.
3. Oferenci, którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt.1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.
4. Wadium Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu, będzie zwrócone na rachunek oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.
5. Wadium wpłacone Oferenta, którego oferta zostanie wybrana przez Syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
6. W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez Syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości.
Par.8
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2016r. w Kancelarii Syndyka o godz. 10.00.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie oraz http://syndyksprzeda.blogspot.com
3. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4, Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.
5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
Par. 9
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( tel. 605 420 802) w godzinach 9.00-17, adres e-mail: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl
 
Par.10
1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .
2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :
– spełnienie wymogów określonych w par.6;
-wpłata wadium określonego w par.7;
– najwyższa zaoferowana cena nabycia w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.
– w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.
3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:
– przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza,
– wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości likwidacyjnej Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 , na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).
– pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,
– w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza.
Par.11
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Par.12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
Syndyk Małgorzata Kardas Gołębiowska

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close