Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

UWAGA ZMIANY W PRZEPISACH VAT i Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych od 01.01.2013

UWAGA ZMIANY W PRZEPISACH VAT i Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych od 01.01.2013

UWAGA ZMIANY W PRZEPISACH VAT i Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych od 01.01.2013

PODATEK VAT

W związku ze zmianami rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „ulgi za złe długi” w ustawie VAT dodano art.89b:

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności .

Jeżeli należność została uregulowania po dokonaniu korekty nie zapłaconej faktury w terminie 150 dni, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku wynikającej z zapłaconej faktury. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Gdy w momencie kontroli skarbowej lub czynności sprawdzających stwierdzono by, że podatnik naruszył obowiązek skorygowania podatku VAT od faktury nie zapłaconej w powyższym terminie, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z powyższymi zasadami.

 

PODATEK DOCHODOWY – obowiązek korekty kosztów lub zwiększenia przychodów.

W związku z dodaniem art. 24d w ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikającej z faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury ( nie została zapłacona faktura, towar nie został przekazany bądź usługa nie została wykonana) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tego dokumentu.

Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w powyższym artykule ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ponosił kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close