Czy warto być VATowcem? Komu opłaca się być vatowcem oraz kto może zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem VAT

Krótkie przedstawienie tematu VAT i jego znaczenia dla przedsiębiorców

Czym jest podatek VAT

Definicja i podstawowe informacje o podatku VAT

Podatek VAT – jest podatkiem od towarów i usług, jest jednym z najważniejszych podatków pośrednich w systemie podatkowym wielu krajów, w tym Polski. Jest to podatek naliczany i pobierany w całym łańcuchu dystrybucji towarów i świadczonych usług, od producenta do konsumenta końcowego. Podstawą prawną regulującą zasady jego funkcjonowania jest ustawa o VAT.

Różnice między VAT a innymi podatkami

W odróżnieniu od podatków bezpośrednich, takich jak podatek dochodowy, który obciąża bezpośrednio dochód czy przychód podmiotu, VAT jest naliczany na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów oraz świadczenia usług. Podmiot, który jest podatnikiem podatku VAT, prowadząc działalność gospodarczą i będąc zarejestrowanym jako płatnik VAT, zarówno przy sprzedaży towarów, jak i świadczeniu usług, jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT i naliczenia na niej podatku należnego. Jednocześnie ten sam podmiot ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, czyli podatku zapłaconego przy zakupie towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności.

Odliczenie VAT jest jedną z kluczowych cech tego podatku, dzięki czemu obciążenie podatkowe przenosi się ostatecznie na konsumenta końcowego. Przedsiębiorcy odliczają VAT od swojego podatku należnego, co obniża ich własne obciążenie podatkowe i pośrednio wpływa na cenę końcową towarów i usług. W przypadku działalności, które mają wiele kosztów i występuje nadwyżka naliczonego vat do urzędu skarbowego nad należnym przedsiębiorca otrzymuje nadwyżkę naliczonego vat, przez co zostanie czynnym podatnikiem vat po prostu się opłaca.

Podatek VAT różni się od innych podatków także zasięgiem i mechanizmem działania. Jest on uniwersalny, dotyczy większości transakcji gospodarczych i jest naliczany w sposób ciągły na każdym etapie obrotu towarami i usługami. Urząd skarbowy kontroluje przepływ VAT poprzez analizę złożonych deklaracji i faktur VAT, co jest istotne dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń.

Bycie płatnikiem VAT wiąże się z szeregiem obowiązków, ale również z możliwościami odliczenia podatku, co może być korzystne dla wielu przedsiębiorstw. Decyzja o zostaniu płatnikiem VAT powinna być jednak podjęta po analizie specyfiki działalności, rodzaju świadczonych usług, a także poziomu przychodów i kosztów.

Vatowiec – kim jest i jakimi obowiązkami się charakteryzuje

kim jest vatowiec

Kim jest vatowiec?

Vatowiec to przedsiębiorca, który dokonał rejestracji jako podatnik VAT. Ta decyzja wiąże się z koniecznością rozliczania VAT-u, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Jako podatnik VAT, przedsiębiorca musi naliczać i odprowadzać podatek od sprzedawanych towarów i świadczonych usług, przy czym stawki VAT mogą się różnić w zależności od rodzaju towaru lub usługi. Jednocześnie, vatowiec ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupione towary i usługi, co jest istotnym elementem zarządzania finansami firmy.

Na czym polega bycie vatowcem?

Jednym z kluczowych elementów działania vatowca jest możliwość odliczenia podatku VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca może obniżyć kwotę podatku VAT należnego, który musi odprowadzić do urzędu skarbowego, o kwotę VAT naliczonego, czyli tego zapłaconego przy zakupie towarów i usług na potrzeby prowadzonej działalności. Odliczenia podatku VAT z faktur są istotne dla płynności finansowej przedsiębiorstw, ponieważ pozwalają na zmniejszenie rzeczywistego obciążenia podatkowego.

Obowiązki czynnego podatnika VAT

VAT dotyczy szerokiego zakresu transakcji, zarówno w zakresie sprzedaży towarów, jak i świadczenia usług. Wysokość VAT może się różnić ze względu na rodzaj towaru lub usługi – standardowe stawki VAT w Polsce to 23%, 8%, 5% i 0%,.zw. Vatowiec ma obowiązek naliczać VAT w odpowiedniej wysokości na wystawianych fakturach.

Ponadto, vatowiec musi prowadzić rejestr VAT oraz wysyłać informacje JPK ( jednolity plik kontrolny)   do urzędu skarbowego. Rejestry te zawierają szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach, w tym o VAT z faktur za wszelkie zakupy i sprzedaże. Odpowiednie dokumentowanie transakcji jest kluczowe, ponieważ urząd skarbowy może je weryfikować w ramach kontroli podatkowych.

Podczas importu towarów z zagranicy, przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek rozliczać podatek VAT. Proces ten obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 1. Opodatkowanie Importu Towarów: Import towarów jest opodatkowany VAT. Podatnicy z tytułu importu towarów to podmioty, które mają obowiązek uiszczenia cła, w tym przypadki zwolnienia z cła, zawieszenia cła lub stosowania preferencyjnych stawek celnych​​.
 2. Podstawa Opodatkowania: Wartość celna towaru, powiększona o należne cło, stanowi podstawę opodatkowania VAT przy imporcie​​.
 3. Obliczanie i Wykazywanie VAT w Procedurze Podstawowej: Jako importer, podatnik ma obowiązek obliczyć i wykazać kwoty VAT w zgłoszeniu celnym, zgodnie z obowiązującymi stawkami VAT, które są takie same jak przy dostawie towarów na terytorium Polski​​.
 4. Termin Zapłaty VAT: Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu importu w terminie 10 dni od powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Warunki te mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji, takich jak zwolnienie towarów od cła​​.
 5. Dokumentacja VAT w Imporcie: Do rozliczenia VAT należnego od importu towarów wykorzystuje się różne dokumenty, w tym dokument celny, deklarację importową, plik JPK_V7, a także decyzje naczelnika urzędu skarbowego w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości​​.

Istnieje też możliwość odliczenia podatku VAT z dokumentów celnych. Oznacza to, że po dokonaniu importu i uiszczeniu należnego VAT, przedsiębiorca może odliczyć tę kwotę VAT, wykazaną w dokumentach celnych, od swojego podatku należnego. To odliczenie jest ważnym elementem procesu rozliczeniowego, który pozwala na optymalizację kosztów związanych z importem towarów.

Zalety bycia czynnym podatnikiem VAT

czy oplaca sie byc vatowcem

Warto być vat-owcem, gdyż rozliczanie VAT wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, umożliwia to odliczenie VAT-u naliczonego od zakupów, co może znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności. Dodatkowo, status vatowca zwiększa wiarygodność biznesową, co jest ważne przy współpracy z innymi firmami oraz przy uczestnictwie w przetargach publicznych. Bycie vatowcem również ułatwia eksport towarów, gdyż przedsiębiorcy często mogą odliczyć lub odzyskać VAT naliczony za granicą.

Wady bycia vatowcem

Jednakże, bycie czynnym podatnikiem VAT wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Główną wadą jest konieczność dokładnego prowadzenia ewidencji i rozliczeń, co może być czasochłonne i wymagać dodatkowych zasobów administracyjnych. Również, vatowcy są bardziej narażeni na kontrole skarbowe, co wiąże się z potrzebą dokładnego dokumentowania wszystkich transakcji.

Kiedy warto być vatowcem

Decyzja o zostaniu vatowcem może być opłacalna w różnych sytuacjach. Głównie dotyczy to przypadków, kiedy wartość VAT-u od sprzedaży jest niższa niż VAT od zakupów. Daje to możliwość odliczenia większej kwoty VAT-u naliczonego od zakupów od VAT-u należnego z tytułu sprzedaży, co może skutkować zwrotem nadwyżki VAT-u lub przeniesieniem jej do rozliczenia na kolejne okresy.

Przykładowo, jeśli sprzedaż i zakupy są opodatkowane tą samą stawką VAT (np. 23%), a wartość zakupów przewyższa wartość sprzedaży, przedsiębiorca może osiągnąć nadwyżkę – wystąpić z wnioskiem – VAT do odzyskania. Jeśli zaś sprzedaż jest opodatkowana niższą stawką VAT niż zakupy, to różnica ta również może przynieść korzyść w postaci zwrotu VAT-u​​.

Dodatkowo, w przypadku sprzedaży usług za granicę, przedsiębiorca wystawiając fakturę ze stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy, nie musi naliczać VAT-u od sprzedaży, a jednocześnie może odliczyć VAT od zakupów na potrzeby tej sprzedaży​​.

Takie sytuacje pokazują, że bycie vatowcem może być korzystne finansowo, szczególnie dla firm, które mają wysokie nakłady na zakupy czy sprzedają usługi za granicę. Decyzja ta powinna być jednak podjęta po analizie specyfiki działalności i przewidywanych transakcji.

Zwolnienie z VAT 2024 – kiedy można z niego skorzystać

Zwolnienie podmiotowe z VAT w Polsce dotyczy podatników, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Do tego limitu nie wlicza się kwoty podatku, sprzedaży zwolnionej od podatku na terytorium kraju, oraz niektórych transakcji wewnątrzwspólnotowych​​. Zwolnienie to jest stosowane z mocy prawa, bez konieczności składania wniosków, ale wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży​​.

Korzyści ze zwolnienia podmiotowego  z podatku VAT

Korzyści ze zwolnienia z VAT obejmują uproszczone obowiązki podatkowe, gdyż nie ma potrzeby naliczania VAT-u na fakturach . To zmniejsza obciążenia administracyjne i księgowe, co jest szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorstw o niskim obrocie.

Kiedy zwolnienie z VAT jest możliwe

Zwolnienie z VAT jest dostępne dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy proporcjonalnego limitu 200 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy niektórych rodzajów działalności, np. świadczenia niektórych usług lub sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym .

Kiedy zwolnienie z VAT nie jest możliwe

Zwolnienie podmiotowe z VAT w Polsce nie jest stosowane do podatników w przypadku pewnych rodzajów dostaw i usług. Obejmuje to:

  1. Dostawy towarów:
 • Towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT.
 • Towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji.
 • Budynki, budowle lub ich części.
 • Tereny budowlane.
 • Nowe środki transportu.
 • Preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne, maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • Hurtowe i detaliczne części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli.
 1. Świadczenie usług:
  • Usługi prawne.
  • Usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego).
  • Usługi jubilerskie.
  • Usługi związane ze ściąganiem długów, w tym faktoring.
 2. Podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski

Załącznik nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług zawiera listę towarów, które są wyłączone ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obejmuje ona między innymi:

 1. Wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, w tym różne formy srebra, złota i platyny, takie jak proszek srebra, srebro technicznie czyste, srebro o wysokiej czystości, stopy srebra, złoto technicznie czyste, złoto o wysokiej czystości, proszek platyny, pallad technicznie czysty, iryd o wysokiej czystości.
 2. Noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane.
 3. Nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane, takie jak łyżki, widelce, łyżki wazowe.
 4. Monety.
 5. Wyroby jubilerskie i podobne, z wyjątkiem niektórych kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych.
 6. Wyroby z bursztynu.
 7. Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, w tym złom złota, odpady srebra, złom platyny.
 8. Zbiory muzealne, szczególnie dawna biżuteria artystyczna​​.

Lista ta dotyczy konkretnych rodzajów towarów, szczególnie tych o większej wartości i specyficznym zastosowaniu, co ma wpływ na wyłączenie ich z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Procedura zostania vatowcem

procedura zostania vatowcem

Rejestracja jako płatnik VAT w Polsce w 2023 / 2024 roku obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Warunki do spełnienia: Musisz zarejestrować się jako podatnik VAT, jeśli:
  • Wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 200 tys. zł.
  • Prowadzisz sprzedaż towarów lub usług wymienionych w ustawie o VAT, które nie kwalifikują się do zwolnienia​​.
 2. Składanie zgłoszenia rejestracyjnego:
  • Zgłoszenie rejestracyjne składasz na formularzu VAT-R.
  • Możesz wybrać rejestrację jako podatnik czynny lub jako podatnik zwolniony.
  • Zgłoszenie można złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie na portalu Biznes.gov.pl lub przez Portal Podatkowy​​.
 3. Termin zgłoszenia:
  • Zgłoszenie powinieneś złożyć przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT.
  • Zgłoszenie należy złożyć przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, czyli po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego.
  • Jeśli rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego, zgłoś się przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz​​.

Rozważania końcowe – komu opłaca się być vatowcem?

Decyzja o rejestracji do VAT i byciu płatnikiem VAT jest istotna, szczególnie w kontekście zarządzania finansami firmy. Warto skonsultować się z biurem rachunkowym lub uzyskać profesjonalną poradę, aby zrozumieć, jak VAT wpłynie na twoją działalność.

Bycie płatnikiem VAT jest obligatoryjne, gdy prowadzisz np. jednoosobową działalność gospodarczą z przychodami przekraczającymi określone progi lub twoja działalność opiera się na imporcie. Płacenie VAT-u i jego odliczenie ma kluczowe znaczenie, gdy VAT stanowi znaczną część kosztów operacyjnych.

Opłaca się być czynnym płatnikiem VAT w sytuacji, gdy przedsiębiorca uzyskuje nadwyżki naliczonego VAT nad należnym, co może mieć miejsce, gdy stawki VAT naliczonego od zakupów są wyższe niż VAT należny od sprzedaży. To prawo do odliczenia podatku VAT może przynieść znaczące oszczędności.

Dlatego, choć bycie vat-owcem może być korzystne, należy dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty przed podjęciem decyzji o rejestracji do VAT.

Nie jesteś zdecydowany czy zostanie VATowcem będzie dla Ciebie korzystne? Skorzystaj z porady naszego doradztwa podatkowego dla firm!

2024-01-31T17:13:50+01:00