Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w 2024 roku: co się zmieni?

Co to jest kwota wolna od podatku? 

Kwota wolna od podatku to minimalna wartość rocznego dochodu, do której nie stosuje się podatku dochodowego. Jest to kluczowy element systemu podatkowego w Polsce i często omawiany w mediach oraz przez podatników. Dla osób o niskich dochodach, kwota ta może mieć znaczący wpływ na wysokość należnego podatku.

Zasada działania kwoty wolnej od podatku jest prosta: jeśli Twoje roczne zarobki są niższe niż ta kwota, nie płacisz podatku dochodowego. Jeżeli jednak przekroczysz kwotę wolną, podatek należy zapłacić tylko od tej części dochodu, która przewyższa tę kwotę.

Regulacje dotyczące kwoty wolnej od podatku w 2023 / 2024 roku mogą różnić się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz Twojego statusu zawodowego i osobistego. By rozliczyć prawidłowo podatek PIT i mieć pewność prawidłowego zrozumienia kwoty wolnej od podatku, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym.

Kwota wolna od podatku jest ustalana przez rząd i może ulegać zmianom każdego roku, dlatego istotne jest śledzenie aktualnych zmian w przepisach podatkowych.

Jaka jest kwota wolna od podatku w 2024 roku? 

W 2024 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli Twój roczny dochód nie przekroczy tej kwoty, nie będziesz musiał płacić podatku dochodowego. Jeśli natomiast Twój dochód będzie wyższy, zapłacisz podatek dochodowy w wysokości 12% od nadwyżki ponad 30 000 zł, do osiągnięcia drugiego progu podatkowego wynoszącego 120 000 zł. W przypadku dochodów przekraczających 120 000 zł obowiązuje wyższa stawka podatkowa – 32%​​​​.

Podatek dochodowy oblicza się, ustalając najpierw dochód podatnika (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz ewentualne ulgi podatkowe), a następnie obliczając podatek według odpowiedniej stawki procentowej. Od wyliczonego podatku dochodowego należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek, która w 2024 roku wynosi 3 600 zł.

Warto zauważyć, że choć pojawiły się propozycje podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł, to jednak zmiany te nie zostaną wprowadzone w 2024 roku. Przewiduje się, że mogą one wejść w życie najwcześniej w 2025 roku​

Co jeśli moje dochody są różne w poszczególnych miesiącach? 

Jeśli Twoje dochody są różne w poszczególnych miesiącach, to sposób obliczania podatku dochodowego i zastosowania kwoty wolnej od podatku pozostaje taki sam.

Przy obliczaniu podatku dochodowego dla osób fizycznych, brany pod uwagę jest cały roczny dochód, a nie dochód miesięczny. W związku z tym, jeżeli Twój łączny roczny dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku (30 000 zł w 2024 roku), nie będziesz musiał płacić podatku dochodowego. Jeśli jednak Twój roczny dochód przekroczy tę kwotę, zapłacisz podatek od nadwyżki powyżej kwoty wolnej.

Przykład: Jeśli w ciągu roku zarobisz łącznie 40 000 zł, to obliczając podatek, zostanie on naliczony tylko od 10 000 zł (40 000 zł – 30 000 zł), czyli od kwoty przekraczającej wolną od podatku.

Jak skorzystać z kwoty wolnej od podatku w 2024 r? 

Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku w 2024 roku jest procesem automatycznym i nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań. Urząd skarbowy jest zobowiązany do uwzględnienia tej kwoty podczas rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

Co to jest kwota zmniejszająca podatek? 

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, która obniża miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, naliczaną przez płatnika, takiego jak pracodawca. W Polsce, kwota zmniejszająca podatek jest ściśle związana z kwotą wolną od podatku. Od 1 lipca 2022 roku, kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł miesięcznie. Jest ona obliczana na podstawie kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł, pomnożonej przez stawkę podatku dochodowego, która wynosi 12%. Daje to roczną kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł, co miesięcznie przekłada się na 300 zł.

Jak korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?

Płatnik, np. pracodawca, co miesiąc oblicza zaliczkę na podatek dochodowy podatnika i pomniejsza ją o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł miesięcznie. Dzięki temu, podatnik co miesiąc otrzymuje nieco większe wynagrodzenie netto, ponieważ pobierany zaliczkowy podatek jest mniejszy.

Aby skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, podatnik musi złożyć pracodawcy specjalny formularz – PIT-2, który upoważnia go do zmniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli podatnik ma więcej niż jednego płatnika, może złożyć PIT-2 nawet u trzech z nich, co pozwoli każdemu z nich obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, pomniejszając ją o część kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje osobom opodatkowanym w formie podatku liniowego lub ryczałtu. W takich przypadkach podatnik nie może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Warto zaznaczyć, że kwota zmniejszająca podatek w 2024 roku pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 300 zł miesięcznie, co daje 3600 zł rocznie

Różnice między kwotą wolną od podatku a kwotą zmniejszającą podatek

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek to dwa różne elementy systemu podatkowego, które mają wpływ na to, ile podatku dochodowego płaci podatnik. Oto główne różnice między nimi:

 1. Definicja i funkcja:
  • Kwota wolna od podatku: Jest to określona kwota dochodu, od której nie nalicza się podatku dochodowego. W praktyce, jeśli roczny dochód podatnika jest niższy lub równy kwocie wolnej od podatku, nie płaci on podatku dochodowego.
  • Kwota zmniejszająca podatek: Jest to kwota, która obniża naliczony podatek dochodowy. Jest stosowana w procesie obliczania miesięcznej zaliczki na podatek i pomniejsza tę zaliczkę, zwiększając wynagrodzenie netto otrzymywane przez podatnika.
 2. Wartość i obliczanie:
  • W 2024 roku kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli roczny dochód podatnika nie przekracza tej kwoty, nie musi on płacić podatku dochodowego.
  • Kwota zmniejszająca podatek jest obliczana na podstawie kwoty wolnej od podatku i stawki podatku. W 2023 i 2024 roku wynosi ona 3600 zł rocznie, co miesięcznie przekłada się na 300 zł.
 3. Zastosowanie:
  • Kwota wolna od podatku ma wpływ na całościowe rozliczenie roczne podatku dochodowego.
  • Kwota zmniejszająca podatek ma wpływ na miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, które są pobierane przez płatników (np. pracodawców).
 4. Korzystanie:
  • Z kwoty wolnej od podatku korzysta się automatycznie, podczas rocznego rozliczenia podatkowego.
  • Aby skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, podatnik musi złożyć płatnikowi (np. pracodawcy) oświadczenie PIT-2, które upoważnia do pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Podsumowując, kwota wolna od podatku wpływa na to, czy w ogóle musimy płacić podatek dochodowy i jak wysoki on będzie w skali roku, natomiast kwota zmniejszająca podatek wpływa na wysokość miesięcznych zaliczek na ten podatek, które są pobierane przez płatnika

Czy kwota wolna od podatku będzie się zwiększać w kolejnych latach?

W 2024 roku kwota wolna od podatku w Polsce wynosić będzie nadal 30 000 zł, co oznacza, że nie ulegnie zmianie w stosunku do roku 2023. Podczas kampanii wyborczej pojawiły się propozycje zwiększenia kwoty wolnej do 60 000 zł, jednak według aktualnych informacji, te zmiany mogą zostać wprowadzone najwcześniej w 2025 roku. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, wyraził zamiar wprowadzenia tej wyższej kwoty wolnej, ale zaznaczył, że zmiany te nie zostaną wprowadzone w ciągu 100 dni od powołania nowego rządu. Zmiany w ustawach podatkowych muszą wejść w życie przed 1 stycznia danego roku, co oznacza, że wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku w 2024 roku nie jest możliwe.

Podsumowując, na chwilę obecną nie ma potwierdzonych informacji, że kwota wolna od podatku wzrośnie w kolejnych latach, a plany zwiększenia jej do 60 000 zł mogą być realizowane dopiero w 2025 roku lub później

Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Tak, osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ale tylko wtedy, gdy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej. Wybór tej formy opodatkowania umożliwia korzystanie z kwoty wolnej od podatku, która w 2024 roku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że dochód do tej wysokości nie podlega opodatkowaniu.

Przedsiębiorcy, którzy wybierają inne formy opodatkowania, takie jak podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku. W przypadku tych form opodatkowania, stawki podatkowe są stałe i nie uwzględniają kwoty wolnej od podatku.

Warto więc, jako przedsiębiorca, rozważyć wybór skali podatkowej, jeśli planuje się skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, szczególnie w sytuacji, gdy przewidywane dochody będą w granicach tej kwoty. Decyzję o wyborze formy opodatkowania najlepiej podjąć po konsultacji z doradcą podatkowym, który pomoże ocenić, która opcja będzie najbardziej korzystna w danym przypadku.

Alternatywne sposoby obniżenia podatku w 2024 roku

1. Ulgi podatkowe

Ulga na dzieci: Rodzice mogą skorzystać z tej ulgi, odliczając od podatku określone kwoty za każde dziecko. Wartość ulgi zależy od liczby dzieci i ich wieku.

Ulga rehabilitacyjna: Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą odliczyć wydatki związane z rehabilitacją, zakupem specjalistycznego sprzętu czy leczeniem.

Ulga internetowa: Umożliwia odliczenie części wydatków poniesionych na usługi internetowe.

Ulga na IKZE: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferuje możliwość odliczenia od dochodu wpłat na IKZE, co obniża podatek dochodowy.

2. Optymalizacja kosztów uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy mogą odliczyć wydatki związane z działalnością gospodarczą, w tym koszty podróży, zakup materiałów, wynajem biura czy koszty reklamy. Ważne, aby wszystkie odliczenia były dobrze udokumentowane.

3. Darowizny na cele charytatywne

Darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą być odliczone od dochodu. Wartość odliczenia jest ograniczona pewnym procentem dochodu.

Dodatkowe informacje:

Ulgi dla przedsiębiorców: Istnieją specyficzne ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą, takie jak odliczenia związane z inwestycjami w nowe technologie czy zatrudnianie pracowników.

Ulgi związane z nieruchomościami: Można odliczyć niektóre wydatki związane z nieruchomościami, w tym odsetki od kredytu hipotecznego (w ograniczonym zakresie).

Ulgi edukacyjne: Wydatki na edukację, takie jak czesne za studia czy kursy zawodowe, mogą być odliczone od podatku w niektórych przypadkach.

Nie wiesz jak powyższe zmiany wpłyną na działalność Twojej firmy? Skorzystaj z usług doradztwa podatkowego dla firm świadczonych przez nasze biuro księgowe.

2024-01-31T17:09:23+01:00