Mniejsze składki ZUS – Mały ZUS Plus w 2024 roku

maly zus plus w 2024 roku

Program „Mały ZUS Plus” to realna ulga dla przedsiębiorców w 2024 roku, umożliwiająca płacenie niższych składek ZUS. Jest to istotne wsparcie, zwłaszcza dla tych, których działalność generuje umiarkowane dochody. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty i korzyści wynikające z tego programu, jak również kryteria (warunki skorzystania z ulgi) jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z mniejszych składek ZUS programu Mały ZUS Plus w 2024 roku.

Jakie warunki musisz spełnić, by skorzystać z dodatkowego Małego Zusu Plus w roku 2024

Zakres i szczegóły programu Mały ZUS Plus w 2024 roku obejmują preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców spełniających określone warunki. Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi spełnić następujące kryteria:

 1. Kryterium dochodowe: Przychód przedsiębiorcy nie może przekraczać 120.000 zł w roku poprzednim.
 2. Okres prowadzenia działalności gospodarczej: Przedsiębiorca musi prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Warunki dotyczące formy opodatkowania: Program Mały ZUS Plus wyklucza przedsiębiorstwa opłacające podatek PIT kartą podatkową, które jednocześnie są zwolnione z VAT ze względu na wartość sprzedaży do 200.000 zł. Dla czynnych podatników VAT dopuszczalne jest korzystanie z programu, przy czym roczny dochód to połowa rocznej sprzedaży netto wykazana dla celów VAT.
 4. Zgłoszenie do ZUS: Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek poprzez wyrejestrowanie się z ubezpieczeń oraz ponowne zarejestrowanie z odpowiednim kodem ubezpieczeń w terminie od 1 do 28 lutego. Dla tych, którzy w styczniu korzystają z Małego ZUS i chcą korzystać z Małego ZUS Plus, wymagane jest złożenie imiennego raportu miesięcznego z danymi o wartości przychodu.
 5. Wyłączenia: Wykluczeni z programu są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na rzecz byłego pracodawcy, jeśli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej pracowali u niego na etacie, wykonując czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie w nowym systemie

Podstawę składek Mały ZUS Plus oblicza się na podstawie dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w roku poprzednim. W celu obliczenia tej podstawy można skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS. Podstawą do wyliczenia składek społecznych jest 30% minimalnego wynagrodzenia, które w pierwszym półroczu 2024 roku wynosi 1273 zł, a w drugim półroczu 1290 zł.

Zmiany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2024 r

Od 1 stycznia 2024 roku w dokumentach ubezpieczeniowych składanych do ZUS pojawią się nowe kody tytułów ubezpieczenia. Te zmiany są wynikiem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2020 roku. Zmiany obejmują między innymi dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia dla osób pobierających świadczenie wspierające oraz osób niepodejmujących pracy zarobkowej w celu opieki nad osobą pobierającą to świadczenie. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie płatnikom składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz rozliczania składek.

Składki ZUS w 2024 roku

Składka zdrowotna w Małym ZUS Plus w 2024 roku – Ile wyniesie Mały Zus Plus?

Składka zdrowotna w ramach Małego ZUS Plus w 2024 roku będzie zależna od dochodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku 2023. Dla przedsiębiorców, których przychód w 2023 roku nie przekroczył 120 000 zł, możliwe jest skorzystanie z Małego ZUS Plus w 2024 roku.

Konkretna wysokość składki zdrowotnej w ramach Małego ZUS Plus zależy od formy opodatkowania przedsiębiorcy. W przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), składka wynosi 9% dochodu, a w przypadku podatku liniowego – 4,9% dochodu, przy czym nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego​.

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składka zdrowotna wynosi 9% podstawy, która zależy od progu przychodu rocznego i wynosi 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału roku poprzedniego​.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę​.

Ulga na start a składki Małego ZUS Plus w 2024 r

Ulga na start to preferencyjne rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców w Polsce, które pozwala na zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że ulga ta nie zwalnia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach ulgi na start, nowi przedsiębiorcy, jak również osoby powracające do prowadzenia działalności gospodarczej po co najmniej 5-letniej przerwie, mają możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) przez pierwsze pół roku. Mimo tego, muszą oni nadal opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość zależy od formy opodatkowania ich działalności.

Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w Polsce na rok 2024 w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej wynosi 7 824 zł​​. Ta kwota stanowi podstawę do obliczania składek ZUS dla przedsiębiorców, co ma bezpośredni wpływ na ich wysokość w danym roku.

Korzystanie z Małego ZUS Plus

Jak zgłosić się do ZUS w celu skorzystania z Małego ZUS Plus?

Aby skorzystać z ulgi „Mały ZUS Plus”, przedsiębiorcy muszą zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i spełnić określone warunki. Proces ten obejmuje kilka kroków:

 1. Ustalenie podstawy wymiaru składek: Najpierw trzeba ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Robi się to, dzieląc roczny dochód przez liczbę dni prowadzenia działalności w tym roku, a następnie mnożąc przez 30. Wynik zaokrągla się do pełnych groszy.
 2. Obliczenie wysokości składek: Następnie, przeciętny miesięczny dochód mnoży się przez współczynnik 0,5, aby otrzymać podstawę wymiaru składek.
 3. Porównanie z minimalnym wynagrodzeniem i prognozowanym wynagrodzeniem: Uzyskana podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ani przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 4. Zgłoszenie do ZUS: Aby skorzystać z „Małego ZUS Plus”, przedsiębiorca musi zgłosić się do ZUS, wskazując odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgłosi się do ulgi w terminie, jest to traktowane jako rezygnacja z „Małego ZUS Plus”​​.

Warunki do korzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne ZUS

Aby skorzystać z preferencyjnych składek ZUS w 2024 roku, przedsiębiorcy muszą spełnić określone warunki:

 1. Ulga na start: Przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca może być zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Warunki, które należy spełnić, to m.in.:
  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
  • Nie prowadzenie działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności wykonywało się czynności, które wchodzą w zakres tej działalności.
 2. Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne: Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Warunki, które należy spełnić, to m.in.:
  • Nie prowadzenie i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadzenie pozarolniczej działalności.
  • Nie świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, które były wykonywane na etacie, zarówno w roku założenia działalności, jak i w roku poprzedzającym.

Ile można korzystać z dodatkowego Małego ZUS Plus?

Korzystanie z Małego ZUS Plus jest możliwe przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności, przy czym do tego okresu wlicza się również czas korzystania z Małego ZUS

Opłaty składek na zus w ramach Małego ZUS Plus w 2023 / 2024

Opłaty składek w ramach Małego ZUS Plus w 2024 roku zostały określone na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia. Oto jak będą wyglądać te opłaty:

 1. Podstawa Wymiaru Składek: W pierwszym półroczu 2024 roku podstawa wymiaru składek wynosi 1272,60 zł dla ubezpieczeń społecznych, natomiast w drugim półroczu wzrasta do 1290 zł. Dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym, składka zdrowotna jest naliczana na podstawie dochodu przedsiębiorcy z miesiąca poprzedniego​​.
 2. Wysokość Składek ZUS Preferencyjnych: Od stycznia do czerwca 2024 r. całkowita składka ZUS preferencyjna (bez ubezpieczenia chorobowego) wynosi 371,47 zł, a z ubezpieczeniem chorobowym – 402,65 zł. Od lipca do grudnia 2024 r. odpowiednio 376,55 zł i 408,16 zł​​.
 3. Warunki Korzystania z Małego ZUS Plus: Aby móc korzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Przykładowo, jego przychody w danym roku podatkowym nie mogą przekraczać 120 000 zł, a działalność gospodarcza musi być prowadzona w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni​​.
 4. Obliczanie Składki Małego ZUS Plus: Składka Małego ZUS Plus jest obliczana na podstawie dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w roku poprzednim. Do obliczeń można wykorzystać kalkulator dostępny na stronie ZUS. W przypadku samodzielnych obliczeń należy podzielić roczny dochód przez liczbę dni prowadzenia działalności, a wynik pomnożyć przez 30 i współczynnik 0,5. Jeśli wynik będzie niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, przyjmuje się minimalne wynagrodzenie jako podstawę do wyliczenia składki​​.
 5. Składka Zdrowotna w 2024 roku: Od stycznia 2024 r. minimalna wysokość składki zdrowotnej wynosi 381,78 zł, a od lipca – 387 zł​​.

Podsumowując, składki ZUS w ramach Małego ZUS Plus w 2024 roku zależą od dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w roku poprzednim oraz od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Warto regularnie sprawdzać aktualizacje i korzystać z narzędzi, takich jak kalkulatory ZUS, aby dokładnie obliczyć należne składki.

Podsumowanie Artykułu: „Mniejsze składki ZUS – Mały ZUS Plus w 2024 roku”

W 2023 / 2024 roku przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z programu Mały ZUS Plus, który umożliwia płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Aby móc korzystać z ulgi mały zus plus, przedsiębiorcy muszą spełniać określone warunki. Najważniejszym z nich jest kryterium dochodowe – przychód z działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym nie może przekraczać 120 000 zł.

Dzięki uldze Mały ZUS lub Mały ZUS Plus możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, co może być istotną ulgą finansową dla małych przedsiębiorstw. Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorcy muszą zgłosić się do odpowiedniej placówki ZUS i złożyć wniosek. Składki ZUS liczone w ramach Małego ZUS Plus są liczone na podstawie dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w roku poprzedzającym, co pozwala na dostosowanie wysokości składek do rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Istotne jest, aby przedsiębiorcy, którzy chcieli skorzystać z Małego ZUS Plus, śledzili terminy i skrupulatnie spełniali warunki programu. Po 24 miesiącach korzystania z ulgi Mały ZUS, przedsiębiorcy automatycznie przechodzą na tzw. duży ZUS, czyli składki obliczane według standardowych zasad, chyba że spełnią warunki do korzystania z Małego ZUS Plus.

Warto zatem rozważyć te możliwości, aby efektywnie zarządzać kosztami prowadzenia działalności, szczególnie w kontekście wyzwań ekonomicznych, z jakimi mogą się zmierzać małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nie wiesz jak wykorzystać te informacje na własną korzyść przy zakładaniu firmy? Skonsultuj się z naszym biurem doradztwa podatkowego .

 

2024-04-25T00:49:58+02:00