Dlaczego biura rachunkowe muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

czy biuro rachunkowe musi posiadac obowiazkowe ubezpieczenie oc

Biura rachunkowe muszą spełniać różne wymagania prawne, aby działać skutecznie i zgodnie z prawem. Jednym z kluczowych jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla biur rachunkowych, które chroni przed skutkami błędów zawodowych. To ubezpieczenie jest niezbędne, aby zabezpieczyć zarówno interesy biura, jak i jego klientów przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych pomyłek.

Niniejszy artykuł szczegółowo wyjaśnia obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC, podkreślając jego rolę w zabezpieczeniu przed następstwami działania lub zaniechania, które mogą wystąpić podczas prowadzenia tak ważnej i odpowiedzialnej działalności, jak prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości swoich klientów. Rozważamy również, dlaczego jest to jeden z podstawowych obowiązków każdego biura rachunkowego, mającego na celu ochronę zarówno ich samych, jak i ich klientów.

Kluczowe informacje

 1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC: Każde biuro rachunkowe w Polsce musi posiadać takie ubezpieczenie, zanim zacznie świadczyć usługi księgowe.
 2. Realne korzyści z posiadania OC: Ubezpieczenie OC pokrywa odszkodowania dla klientów, którzy ponieśli straty finansowe z powodu błędów w prowadzeniu księgowości. Dzięki temu, właściciele biur rachunkowych mogą uniknąć obciążenia osobistego majątku w przypadku roszczeń.
 3. Konkretna wartość minimalnych sum gwarancyjnych: W Polsce, minimalna suma gwarancyjna dla biur rachunkowych wynosi 10 000 euro, ale w praktyce, wiele firm decyduje się na znacznie wyższe sumy, by lepiej zabezpieczyć się przed potencjalnymi roszczeniami.
 4. Zabezpieczenie przed konsekwencjami błędów księgowych: Ubezpieczenie OC nie tylko pokrywa koszty odszkodowań, ale również koszty sądowe i prawne, co jest nieocenione w przypadku długotrwałych postępowań sądowych.

Wprowadzenie

Biura rachunkowe, zajmując się finansami swoich klientów, stają przed koniecznością zapewnienia sobie solidnego zabezpieczenia prawno-finansowego. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla biur rachunkowych jest kluczowe, ponieważ chroni przedsiębiorstwo przed finansowymi skutkami ewentualnych błędów zawodowych. W tym artykule przedstawimy szczegółowo, dlaczego takie ubezpieczenie jest wymagane, jakie ryzyka obejmuje, jakie są konsekwencje jego braku oraz inne istotne aspekty związane z tym tematem.

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC – podstawowe informacje

Każde biuro rachunkowe prowadzące usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to chroni przed odpowiedzialnością cywilną związaną ze szkodami wynikłymi wskutek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 6 listopada 2014 roku.

Ryzyka związane z prowadzeniem biura rachunkowego

Praca w biurze rachunkowym wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędów, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla klientów oraz potencjalnym sądem za przestępstwo. Błędy w księgowości, nieprawidłowe doradztwo podatkowe czy zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji mogą pociągnąć za sobą szkody dla klientów, które są pokrywane przez ubezpieczenie OC.

Ryzyka związane z prowadzeniem biura rachunkowego są rozległe i mogą mieć znaczący wpływ na stabilność finansową zarówno biura księgowego, jak i jego klientów. Wśród tych ryzyk można wymienić:

 1. Błędy w księgowości: Błędy te mogą prowadzić do nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych klientów, co może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.
 2. Nieprawidłowe doradztwo podatkowe: Doradztwo podatkowe wymaga precyzyjnej wiedzy i aktualizacji w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych. Błędne doradztwo może prowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć podatkowych dla klientów.
 3. Zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji: Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej może skutkować błędami finansowymi, a nawet oskarżeniami o niezgodności prawne.
 4. Ryzyko związane z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy: Biura rachunkowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów tej ustawy, co oznacza dodatkowe obowiązki i ryzyko związane z potencjalnymi naruszeniami.
 5. Dynamiczne zmiany w przepisach podatkowych: Nowelizacje ustaw podatkowych wprowadzają dodatkowe obciążenia i obowiązki dla biur rachunkowych, co zwiększa ryzyko narażenia się na sankcje ze strony organów podatkowych za niewypełnienie nowych wymogów.
 6. Obowiązek informowania o strategii podatkowej: Począwszy od 2021 roku, istnieje obowiązek sporządzenia i opublikowania informacji o strategii podatkowej dla podatników, którzy przekraczają określone progi finansowe. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC

Zakres ochrony ubezpieczenia OC biur rachunkowych w Polsce w 2024 roku obejmuje różnorodne aspekty działalności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jednak istnieje również lista czynności, które standardowo nie są uwzględniane w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis obu tych aspektów.

Czynności Obejmowane przez Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Biura Rachunkowego:

 1. Ustalanie lub sprawdzanie stanu aktywów i pasywów: Obejmuje okresowe weryfikacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 2. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego: Ubezpieczenie pokrywa błędy popełnione podczas wyceny aktywów i pasywów, a także błędy w ustalaniu wyniku finansowego.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych: Błędy w sporządzaniu tych dokumentów są również objęte ochroną.
 4. Przechowywanie dowodów księgowych: Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za właściwe przechowywanie dowodów księgowych i innych dokumentów przewidzianych ustawą.
 5. Nowości w zakresie ochrony w 2024 roku: Do ubezpieczenia dołączono ochronę dotyczącą schematów MDR, błędnego przeliczenia waluty oraz grzywien i kar administracyjnych nałożonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)​​.

Czego nie obejmuje polisa OC:

 1. Obsługa kadrowo-płacowa: Standardowa polisa OC nie obejmuje błędów związanych z obliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, US, dofinansowań, czy innych czynności kadrowo-płacowych​​​​.
 2. Doradztwo podatkowe: Chociaż jest to kluczowa część działalności wielu biur rachunkowych, doradztwo podatkowe często nie jest uwzględniane w obowiązkowym OC. Do ochrony tej sfery działalności zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia​​.
 3. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych: Błędy w przetwarzaniu danych osobowych również zazwyczaj nie są objęte ochroną.
 4. Ubezpieczenie nadwyżkowe: Obejmuje większą sumę gwarancyjną dla OC księgowego.
 5. Szkody wyrządzone bliskim członkom rodziny: Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi lub innym bliskim członkom rodziny. Ponadto nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, jeśli skazano go za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów​​.

Dla pełniejszej ochrony, warto rozważyć zakup dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą obejmować te obszary działalności, które nie są chronione przez standardową polisę OC.

Minimalna suma gwarancyjna

Minimalna suma gwarancyjna polisy OC dla biura rachunkowego to 10 000 euro. Ta kwota może okazać się niewystarczająca, szczególnie w przypadku większych biur obsługujących duże firmy. Dlatego istnieje możliwość wykupienia dodatkowej polisy OC, która pokrywa większe sumy gwarancyjne oraz rozszerza zakres ochrony.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Nieposiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez biuro rachunkowe wiąże się z ryzykiem ponoszenia pełnej odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wyrządzone klientom. Ustawa o rachunkowości przewiduje kary za brak ubezpieczenia, włącznie z grzywną a nawet karą pozbawienia wolności do roku​​.

Wyłączenia zakresu ubezpieczenia

Należy pamiętać, że standardowa polisa OC nie obejmuje wszystkich aspektów działalności biura rachunkowego. Na przykład, nie pokrywa ona strat związanych z działaniami kadrowo-płacowymi, czy błędów w obszarze ochrony danych osobowych. Z tego względu, dla pełniejszego zabezpieczenia, warto rozważyć zakup dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych​​​​.

Podstawa prawna obowiązku zawarcia umowy OC

Podstawa prawna obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez biura rachunkowe została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 6 listopada 2014 roku. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na podmioty wykonujące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Należy zwrócić uwagę, że umowa ubezpieczenia powinna być zawarta przed rozpoczęciem działalności gospodarczej​

Podsumowanie

obowiazkowe ubezpieczenie oc dla biur rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest istotnym elementem, który zapewnia ochronę przedsiębiorcom wykonującym działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jego głównym celem jest ochrona zarówno biura rachunkowego, jak i jego klientów przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzoną działalnością.

OC biura rachunkowego obejmuje szeroki zakres odpowiedzialności, wynikający z ewentualnych błędów zawodowych, zaniedbań lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z regulacjami prawnymi, obowiązek ubezpieczenia OC wynika z rozporządzenia Ministra Finansów i jest nieodłącznym elementem prowadzenia profesjonalnej działalności księgowej. – Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001616 (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Dz.U. 2014 poz. 1616)

Ponadto, ubezpieczenie OC dla księgowych chroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami finansowymi, które mogłyby wyniknąć na skutek postępowania sądowego za przestępstwo związane z działalnością rachunkową. Jest to szczególnie istotne w kontekście zachowania renomy biura rachunkowego oraz zapewnienia klientom poczucia bezpieczeństwa i zaufania do usług księgowych.

Warto podkreślić, że odpowiednio dobrana polisa OC to nie tylko obowiązek prawny, ale także inwestycja w stabilność i wiarygodność biura rachunkowego na rynku usług finansowych.

 

2024-04-24T18:37:40+02:00