Zwolnienie z pracy przed wygaśnięciem umowy o pracę na czas określony.

Umowa na czas określony podlega przepisom Kodeksu Pracy. Zgodnie z Art.29 KP umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  1. rodzaj pracy,

  2. miejsce wykonywania pracy,

  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

  4. wymiar czasu pracy,

  5. termin rozpoczęcia pracy.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: okres próbny lub czas nie określony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli umowa na czas określony zawarta jest na czas krótszy/równy 6 miesięcy, wówczas nie ma możliwości rozwiązania danej umowy za wypowiedzeniem. Jedyna opcja rozwiązania takiej umowy to tylko za porozumieniem stron lub w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracownika lub przez pracodawcę.

Gdyby jednak taki zapis o możliwym okresie wypowiedzenia znalazł się w umowie o pracę na okres krótszy/równy 6 miesięcy, to nie będzie on miał mocy prawnej. Powodem jest zapis w Kodeksie Pracy i zasada, że pracownik w umowie o pracę nie może dostać warunków mniej korzystnych niż jest to określone w Kodeksie Pracy.

W przypadku gdy pracodawca wypowiadając umowę zawartą na czas krótszy/równy 6-ciu miesiącom przerwie stosunek pracy, pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

W sądzie pracy pracownik może domagać się wyłącznie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

 Zapraszamy do naszej Kancelarii Podatkowo Prawnej po porady w zakresie kadr i płac.

2023-12-08T15:47:33+01:00