Traci moc ustawa dotycząca zwrotu VAT od materiałów budowlanych

Z dniem 1 stycznia 2014 traci moc ustawa dotycząca zwrotu VAT od materiałów budowlanych, a wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Od stycznia 2014 nie będzie możliwości dokonania zwrotu podatku VAT za remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ani wydatków związanych z przystosowaniem lokalu do potrzeb mieszkaniowych (przez wynajmujących). Wycofana będzie również możliwość odliczenia VAT z inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę. Nowa ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. (Ustawa z dnia 27.09.2013 Dz. U. Z 2013 r. poz.1304)

Komu będzie przysługiwał zwrot VAT za materiały budowlane od 01.01.2014 roku

Na nowych zasadach, korzystać z odliczenia VAT mogą podatnicy w związku z:

 1. Budową domu jednorodzinnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. Taka budowa musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.

 2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio:

  1. 75 m2 i 100 m2,

  2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji edukacji.

 3. Osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat a w przypadku małżonków młodszy z małżonków nie ukończył 36 lat.

 4. Do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokal mieszkalnego lub dom jednorodzinnego,

  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wysokość zwrotu podatku VAT za budowę lub rozbudowę od 01.01.2014

 1. Dla stawki 23% wynosi 65,22% kwoty VAT określonej na fakturze, nie więcej niż 12,097% X (70 m x cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków).

 2. Dla stawek VAT (22%, 24%, 25%) przysługują inne limity zwrotu.

W przypadku małżonków kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków, limitu nie podwaja się.

Limit dotyczyć będzie całej inwestycji bez określanych do tej pory 5 lat.

Wniosek o zwrot VAT składać będzie się raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Złożenie wniosku w późniejszym terminie uniemożliwi uzyskanie zwrotu.

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

– pozwolenia na budowę

– faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Decyzję o zwrocie podatku VAT, urząd skarbowy wyda w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zwrot następuje: w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dla osób fizycznych ostateczną datą złożenia wniosku o zwrot VAT od towarów kupionych przed 1 stycznia 2014 r. będzie :

 1. Od faktur wystawionych w terminie 01.05.2004 r. – 31.12.2005 r. – nie później niż do 31.12.2014 r.

 2. Od faktur wystawionych w terminie 01.01.2006 r. – 31 grudnia 2007 r. – nie później niż do 31.12.2015 r.

 3. Od faktur wystawionych w terminie 01.01.2008 r. – 31.12.2009 r. – nie później niż do 31.12.2016 r.

 4. Od faktur wystawionych w terminie 01.01.2010 r. – 31.12. 2011 r. – nie później niż do 31.12.2017 r.

 5. Od faktur wystawionych w terminie 01.01.2012 r. – 31.12. 2013 r. – nie później niż do 31.12.2018 r.

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT za nabyte towary.

Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłaśności lub współdysponowanie,

 2. rozbudową lub nadbudową budynku na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego, jego części na cele mieszkalne,

 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

Podstawą otrzymania zwrotu jest faktura VAT, nie rachunek wystawiony przez podatnika VAT zwolnionego, ani zakup używanych towarów na fakturę marża.

Odliczeniem podatku VAT nie jest objęta usługa remontowa czy budowlana. Odliczyć można tylko VAT od nabycia towarów, kupionych do budowy, nadbudowy, rozbudowy lub remontu.

Materiały budowlane, które podlegają odliczeniu.

Chodzi o materiały budowlane, które przed 1 maja 2004 r. opodatkowane były stawką 7% a obecnie opodatkowane pozostają stawką VAT podstawową (23% i 22%przed 01.01.2011r.) . Tym samym z odliczenia nie skorzysta podatnik nabywający towary u podatnika VAT zwolnionego podmiotowo z VAT. Wykaz towarów, których nabycie uprawnia do ulgi wskazany został w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwrotu.

Limit ulgi

Odliczenie VAT do 01.01.2014r. dopuszczalne jest wyłącznie w ramach określonych, pięcioletnich limitów, od daty złożenia pierwszego wniosku przez podatnika. Po upływie 5 lat kolejny wniosek objęty jest kolejną kwotą limitu.

W przypadku małżonków limit liczy się łącznie dla nich obojga.

Zwrot VAT a przychód

Kwota zwrotu VAT pozostaje zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwoty zwrotu nie wykazujemy zatem w PIT rocznym.

Doradztwo podatkowe dla firm

Jeśli nie masz czasu śledzić nowinek z zakresu podatków i wolisz zlecić to zewnętrznemu biurowi rachunkowemu to zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu profesjonalnego doradztwa podatkowego dla firm.

 

2023-12-21T21:23:17+01:00