Formularz PIT-11 – komu i kiedy wystawić.

W piątek 28 lutego 2014 roku mija termin do którego płatnicy mają czas na przygotowanie formularza PIT-11 za 2013 rok. Jest to informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok ubiegły pracowników ze stosunku pracy. Wypełniony przez pracodawcę PIT-11 składany jest przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – pracodawcę w dwóch egzemplarzach do:

  • pracownika,
  • urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Co roku formularz ten ulega modyfikacjom warto więc sprawdzić, czy program komputerowy z którego korzystamy lub druk PIT-11, który ręcznie wypełniamy występuje we właściwej wersji. W tym roku obowiązuje druk PIT-11 w wersji 20. Zmiany w druku zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2013 poz. 1054).

Za umowę o dzieło i zlecenie również należy wystawić PIT-11

PIT-11 jest deklaracją wskazującą uzyskane przez podatnika w ciągu roku dochody oraz pobrane przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy (również przychody oraz wartość potrąconych kosztów). Należy uwzględnić dochody podatnika, uzyskane na podstawie wszystkich rodzajów umów zawartych z nim w ciągu roku. Dotyczy to nie tylko umowy o pracę, lecz również umowy zlecenie, umowy o dzieło.

W PIT-11 nie uwzględnia się wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych (w tym umów zleceń), jeżeli kwota ustalona w umowie ze zleceniodawcą nie przekracza 200 zł.


Czy wynagrodzenie wypłacane w styczniu za pracę wykonaną w grudniu należy umieścić w PIT-11 za rok 2013?

W PIT-11 należy ująć wyłącznie przychody osiągnięte i wypłacone pracownikowi w roku 2013 ponieważ wynagrodzenie należne za miesiąc grudzień 2013 roku, lecz wypłacone w styczniu 2014 stanowi przychód z 2014 roku.


Jak wystawić PIT-11 na nieaktualny adres pracownika?

Jeżeli pracownik w ciągu roku podatkowego zmienił miejsce zamieszkania i nie poinformował o tym fakcie pracodawcy, a informacja PIT-11 została już przesłana – płatnik nie popełnił błędu. Płatnik może, przed wysłaniem PIT-11 potwierdzać dane co do miejsca zamieszkania pracownika, jednak nie w każdym przypadku wydaje się obowiązkowe. Odpowiedzialności za zaniżenie zaliczek na podatek i ujawniania podstawy opodatkowania nie stosuje się do pracodawcy, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. Formularz PIT-11 za 2013 rok powinien trafić do urzędu skarbowego, który ze względu na miejsce zamieszkania podatnika był dla niego właściwy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

PIT-11 w przypadku śmierci podatnika.

W takiej sytuacji, płatnik wystawia PIT-11 wykazując w nim wyłącznie świadczenia wypłacone pracownikowi, lub przekazane do jego dyspozycji.

 

PIT-11 dla pracownika na urlopie wychowawczym.

Jeżeli pracownik cały rok podatkowy przebywał na urlopie wychowawczym, to nie uzyskał żadnego świadczenia ze stosunku pracy. Pracodawca (płatnik) nie jest zobowiązany sporządzać PIT-11. Może wystawić zerowy PIT-11, informujący o braku dochodu i zaliczek w tym roku. 

Kiedy wystawić PIT-11 gdy pracodawca zawiesza lub zamyka działalność?

Gdy w ciągu roku podatkowego dochodzi do ustania obowiązku poboru przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy, powinien on przesłać pracownikom informację PIT-11 do dnia zaprzestania działalności.

Kto odpowiada za PIT-11 z błędami?

Płatnik nie odpowiada za rozliczenie podatku. Za prawidłowe rozliczenie podatku odpowiada podatnik, nie płatnik. Płatnik odpowiada za obliczenie i pobranie zaliczek na podatek w wartości prawidłowej oraz za przekazanie tych zaliczek na rzecz urzędu skarbowego.

Dlatego należy założyć, że płatnik mógł popełnić błąd, a skontrolowanie informacji zawartych w PIT-11 ma na celu ten błąd wykazać.

Od chwili złożenia zeznania rocznego to podatnik odpowiada za podatek, który nie zostanie wpłacony na rzecz organu skarbowego lub za podatek należny, lecz niezadeklarowany.

Aby sprawdzić poprawność otrzymanych deklaracji PIT-11 zapraszamy do naszego Biura rachunkowego na Bielanach.

2023-12-08T15:47:29+01:00