Prawo do urlopu, kiedy i ile dni przysługuje?

Prawo do urlopu to jeden z podstawowych pracowniczych przywilejów, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowy o prace. Coroczny, nieprzerwany i płatny urlop pozwala zatrudnionym na odpoczynek i regenerację sił. Nie możesz się go zrzec na rzecz innej osoby.

Od czego zależy długość urlopu?

Ilość dni urlopu zależy od twojego stażu pracy.
– przysługuje 20 dni urlopu – gdy pracujesz krócej niż 10 lat,
– przysługuje 26 dni – gdy pracujesz co najmniej 10 lat.

Jak liczy się staż pracy do urlopu?

Liczą się okres rzeczywiście przepracowany oraz lata nauki:
– w zasadniczej szkole zawodowej – maksymalnie 3 lata;
– w szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
– w średniej szkole zawodowej – maksymalnie 5 lat;
– w szkole policealnej – 6 lat;
– w szkole wyższej – 8 lat.

Jeśli pracownik skończył kilka szkół, to wlicza się tą najwyższą, czyli jeśli skończył studia to liczy się 8 lat.

Jak liczy się dni urlopu?

Do urlopu wlicza się tylko dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Jaki urlop na niepełnym etacie?

Dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie należy się urlop proporcjonalny do czasu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na:

  • ½ etat, to urlop przysługuje w wymiarze 80 godzin w przypadku stażu pracy mniej niż 10 lat, a 104 godzin w przypadku stażu pracy co najmniej 10 lat
  • ¼ etatu, odpowiednio 40 godzin – staż mniej niż 10 lat, a 52 godziny – staż co najmniej 10 lat

Urlop jest udzielany w te dni i w tych godzinach w jakich pracownik powinien być w pracy w danym czasie. I tak w przypadku ½ etatu, jeżeli pracownik pracuje 4 razy w tygodniu po 4 godziny, to mamy 20 dni urlopu po 4 godziny i mamy 80 godzin. Jeżeli pracuje 2,5 dnia w tygodniu (tzn. 8 godzin + 8 godzin + 4 godziny), to urlop dajemy w te dni , które powinien być w pracy, ale urlop jego nie może być niższy niż 80 godzin.

Komu przysługuje urlop dłuższy niż 26 dni?

Do dodatkowych urlopów albo do urlopów w zwiększonym wymiarze, mają prawo np. niepełnosprawni, inwalidzi wojenni, kombatanci, ofiary represji, sędziowie, nauczyciele, policjanci, strażacy.

Jaki urlop dla pracujących na dwu etatach?

Osoba pracująca na dwu etatach ma prawo do oddzielnych urlopów od obu pracodawców – każdy z nich, uwzględniając twój staż pracy i wymiar zatrudnienia, powinien ustalić, ile dni wypoczynku ci się należy.

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu?

TAK, pracownikom tymczasowym, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy (bez względu na to, czy pracujesz na cały etat, czy tylko na część). Jeśli pracownik pracuje co najmniej przez miesiąc (u jednego lub kilku pracodawców) na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Jeżeli okres pracy będzie krótszy (np. tylko przez 15 dni), niestety urlop nie przysługuje.

Pracownik tymczasowy pracujący przez 6 miesięcy lub dłużej, możesz skorzystać z urlopu na żądanie. Gdy nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja wypłaca mu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną część.

Kiedy można wziąć urlop na żądanie?

Co roku można skorzystać nawet z czterech dni tzw. urlopu na żądanie. Wystarczy, że najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia pracownik powiadomi o tym pracodawcę. Urlop można zgłosić w dowolnym terminie, ustnie, telefonicznie, e-mailem, a nawet SMS-em (ważne jest, aby pracodawca został o tym skutecznie powiadomiony). Nie trzeba uzasadniać żądania jakimikolwiek przyczynami, a przepisy nie uprawniają szefa do oceny zasadności żądania ani odmowy udzielenia urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy. Nie są to dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, ale wliczają się je do przysługującego w danym roku wymiaru urlopu. Limit czterech niewykorzystanych dni urlopu na żądanie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

Jaki urlop w okresie wypowiedzenia?

Pracodawca może wysłać pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i nie może mu odmówić. Musi jednak udzielić tego urlopu proporcjonalnie do okresu przepracowanego w firmie.

Jaki urlop w pierwszej pracy?

W pierwszej pracy pracownik może wziąć wolne już po miesiącu – w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, czyli 1,66 dnia (1/12 x 20 dni). Pracodawca udziela wtedy urlopu w wymiarze godzinowym (13 godzin i 17 minut). Natomiast od początku następnego roku pracownik może od razu iść na 20-dniowy urlop, jeśli tylko zgodzi się na to pracodawca.

Jaki urlop gdy zmienia się pracę?

Przy zmianie pracy urlop dzielony jest proporcjonalnie do czasu przepracowanego u danego pracodawcy.

Jeśli pracownik zmieni pracę np. w czerwcu, to urlop dostanie za 5 miesięcy w wymiarze 5/12 całości. Pozostały (7/12) wykorzysta w nowej firmie. Ale gdy cały urlop wykorzysta w starej pracy, to w nowej nie dostanie już nic. Kolejny urlop będzie się należał dopiero z początkiem następnego roku. Podobnie przy zatrudnieniu na umowę na czas określony.

Co z urlopem gdy pracownik dostanie zwolnienie lekarskie?

Jeśli podczas urlopu pracownik zachoruje, może przedłużyć urlop (o każdy dzień zwolnienia lekarskiego) lub odebrać w innym terminie.

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Pracodawca może odwołać swojego pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecność w firmie jest konieczna ze względu na okoliczności, które były nieprzewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. Przerwanie urlopu może mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne i to za sprawą okoliczności, których nie sposób było wcześniej przewidzieć. W praktyce do przerwania urlopu dochodzi bardzo rzadko – firmy zwykle są w stanie zorganizować jakieś zastępstwo.

W świetle prawa pracownik musi się podporządkować. Jednak w takiej sytuacji to pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. W grę wchodzi zatem zwrot kosztów związanych z transportem czy odwołanym noclegiem. Pracownik powinien zatroszczyć się o odpowiednią dokumentację tj. zachować rachunki czy faktury, które poświadczą o kosztach takiego nagłego powrotu.

 

2023-12-08T15:47:28+01:00