Odliczenie 100% VAT tylko od aut wykorzystywanych do działalności firmy.

Odliczenie 100% VAT tylko od aut wykorzystywanych do działalności firmy.

Samochody osobowe z których przedsiębiorcy korzystają prywatnie i służbowo od 1 kwietnia nie będą dawały możliwości odliczenia 100% VATu od kosztów zakupu i napraw, jak to było do końca marca 2014. Nowością od 1 kwietnia 2014 jest możliwość odliczenia 100% VAT w przypadku dowolnego typu pojazdu samochodowego, w tym samochodu osobowego, jeżeli będzie on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Aby móc dokonać odliczenia podatnik będzie musiał przekonać organy skarbowe, że: wykorzystywanie tych pojazdów potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Obowiązki podatnika planującego odliczenie 100% VAT kosztów samochodu:

1. złożenie na formularzu VAT-26 do Urzędy Skarbowego informacji o samochodach, które podatnik ma zamiar wykorzystywać wyłącznie na cele działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia w którym poniesione zostaną pierwsze wydatki związane z tymi pojazdami. Gdyby termin nie został dotrzymany, to prawo do odliczenia 100% VAT będzie następowało dopiero od dnia złożenia tej informacji.

Dla pojazdów samochodowych, które zostały nabyte lub są użytkowane na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014 r. informację w/w należy złożyć w terminie 7 dni od dnia dokonania pierwszego wydatku następującego po 1 kwietnia 2014 r. Tak więc należałoby tego dokonać zaraz na początku kwietnia 2014 r. Ewidencja przebiegu pojazdu dla tych aut powinna być założona od dnia 1 kwietnia 2014 r.

W przypadku wystąpienia zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego np. z wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystanie również do celów innych niż działalność gospodarcza podatnik będzie miał możliwość złożenia aktualizacji informacji VAT-26. Aktualizację należy złożyć najpóźniej przed dniem dokonania zmiany przed podatnika.

2. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu zgłoszonego pojazdu zawierać powinna:

– numer rejestracyjny pojazdu,

– dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

– stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

– wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

– kolejny numer wpisu,

– datę i cel wyjazdu,

– opis trasy (skąd – dokąd),

– liczbę przejechanych kilometrów,

– imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

– liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Niedotrzymanie warunków odliczenia będzie wiązało się z koniecznością zwrotu niesłusznie odliczonego VATu z odsetkami oraz z sankcją karno skarbową w wysokości do 720 stawek dziennych. Ten obszar będzie przemiotem wielu kontroli skarbowych.

Kiedy nie ma obowiązku udowadniania, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do dzialności gospodarczej?

Obowiązek udowodnienia takiego przeznaczenia nie dotyczy:

 • samochodów o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 3,5 t,
 • pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (przeznaczenie musi wynikać z dokumentacji pojazdu),
 • pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jest to nieistotne. Do pojazdów tego typu należą wyłącznie:
  • inne niż osobowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowane do podrodzaju: wielozadaniowe, van,
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.
  • w powyższych przypadkach niezbędne jest dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów i zaświadczenie oraz wpis do dowodu rejestracyjnego o spełnieniu wymagań.
  • pojazdy specjalne, które spełniają warunki i wymagania techniczne zawarte w odrębnych przepisach, określone jako:
   • agregat elektryczny/spawalniczy,
   • do prac wiertniczych,
   • koparka, koparkospycharka,
   • ładowarka,
   • podnośnik do prac konserwacyjno – montażowych,
   • żuraw samochodowy,

w powyższych przypadkach z dokumentów homologacyjnych wynika, że jest to pojazd specjalny.

We wszystkich powyższych pełne odliczenie możliwe jest od wszystkich wydatków związanych z pojazdami i w tych w przypadkach:

nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów,

nie ma obowiązku zgłaszania używania pojazdu do naczelnika urzędu skarbowego.

 

O jakich kosztów zgłoszonego pojazdu można odliczyć 100% VAT

  • nabycia (w tym również importu i wytworzenia) tych pojazdów,
  • nabycia (w tym również importu i wytworzenia) części składowych do tych pojazdów,
  • użytkowania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nabycia (także importu) paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,
  • usług naprawy, konserwacji tych pojazdów,
  • towarów i usług związanych z eksploatacją pojazdów.

Nie stosuje się także ograniczenia w zakresie odliczenia VAT od paliwa do samochodów o określonej ładowności i określonej ilości miejsc. Wszystkie pojazdy uznane za wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej uprawniają do odliczenia pełnego VAT.

 

2023-12-08T15:47:29+01:00