Czy telefon służbowy stanowi przychód pracownika z nieodpłatnych świadczeń?

W przypadku gdy pracodawca udostępnia pracownikowi telefon komórkowy do wykorzystania w celach służbowych to nie stanowi to bezpośrednio przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik uzyskałby nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia w sytuacji, gdyby korzystał z telefonu dla celów prywatnych. Wykorzystywanie telefonu do pracy nie stanowi przychodu pracownika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różne dodatki, nagrody, ekwiwalenty np. za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W związku z powyższym, telefon służbowy będzie stanowił przychód pracownika tylko w tej części w jakiej wykorzystuje go do celów prywatnych.

 

 

2023-12-08T15:47:32+01:00